Απόφαση 359 (16ης Συν. Δ.Σ. 2019)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 25 Σεπτέμβριος, 2019 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
16η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
359η απόφαση
Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το ταμείο παρ/κων και δανείων, το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα «Φι-λόδημος ι», σύμφωνα με το άρθρο 69 του ν. 4509/2017 και την 13022/19-4-2018 κοινή απόφαση των υπουργών εσωτερικών οικονομίας και ανάπτυξης και οικονομικών (φεκ 1377/τ. β’/24-4-2018), όπως τροπο-ποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 44173/24-8-2018 (φεκ3656/τ.β’/ 27-8-2018) και ισχύει