Πρόσκληση 21ης Συν. Ο.Ε. 2019

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 28 Μάιος, 2019 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
21η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 20/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΑΟΓΡΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΔΙΒΡΗΣ»

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ»

Θέμα: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 'Η ΜΗ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜ. ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΙΡΦΑΚΑΣ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 76980 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ»

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ 3ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ( ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ)»