Πρόσκληση 23ης Συν. Ο.Ε. 2020

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 16 Ιούνιος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
23η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους

Θέμα: Εξειδίκευση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας με θέμα: «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΕΡΙ ΑΜΕΣΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID-19»

Θέμα: Ορισμός Επιτροπής για την διεξαγωγή ηλεκτρονικών κληρώσεων του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 για το έτος 2020

Θέμα: Έγκριση ή μη του 2ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 87327 του έργου: «ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΛ», προϋπολογισμού 186.218,84 € (με Φ.Π.Α.)

Θέμα: Ορισμός μελών Επιτροπής διενέργειας / Επιτροπής αξιολόγησης διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ» προϋπολογισμού 403.000,00€ (με ΦΠΑ 24%)

Θέμα: Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού - Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών- Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ», προϋπ. 403.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%)

Θέμα: Έγκριση πρακτικού διενέργειας δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Δ΄ΚΑΠΗ Δήμου Λαμιέων

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon Εισηγήσεις 23/2020 Συνεδρίασης Ο.Ε.1.87 MB