Πρόσκληση 32ης Συν. Ο.Ε. 2019

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 1 Οκτώβριος, 2019 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
32η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα: Προέλεγχος απολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018

Θέμα: ΄Εγκριση 1ου πρακτικού και ακύρωση διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού την προμήθεια: «Προμήθεια κτηνιατρικών φαρμάκων & λοιπού κτηνιατρικού υλικού δημ. κυνοκομείου»

Θέμα: Έγκριση 3ου πρακτικού διενέργειας συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας: «προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφεί-ου»

Θέμα: Τροποποίηση σύμβασης : «Παροχή υπηρεσιών συμβουλών για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Λαμιέων»

Θέμα: : Έγκριση πρακτικού ii ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της ηλεκτρονι-κής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 82949 του έργου «Κατασκευή τμήματος της οδού Λευκάδος στη συμβολή με την οδό Σαμοθράκης»

Θέμα: Έγκριση 2ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για το έργο: «Βελτίωση προ-σβασιμότητας αμεα στο σχολικό συγκρότημα 1ου και 17ου δημοτικού»

Θέμα: ‘Εγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: « Αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα οδού Χαλκομάτας».

Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Επέκταση πεζοδρομίου οδού Βουρτσελά και 25ης Μαρτίου».

Θέμα: ΄Εγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή κοινωνικού παντοπωλείου»

Θέμα: Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής Παραλαβής του έργου : «Ηλεκτροφωτισμός πόλης Λαμίας».

Θέμα: ΄Eγκριση 5ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού – έλεγχος δικαιολογητικών – κατα-κύρωση αποτελέσματος για την «προμήθεια πλαστικού χλοοτάπητα γηπέδων»

Θέμα: Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή οδοστρωμάτων».

Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή-αποκατάσταση κυκλοφοριακών σημάνσεων και πινακίδων στις οδούς του δήμου»

Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση όψεων δημοτι-κών κτιρίων»

Θέμα: Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (2ου ΑΠΕ) του έργου: «Στεγανοποίηση κέντρου ιστορικής ενημέρωσης Θερμοπυλών»

Θέμα: Απευθείας ανάθεση σε δικηγόρο για την παροχή γνωμοδότησης – Καθορισμός δικηγορικής αμοιβής

Θέμα: Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας – Καθορισμός αμοιβής

Θέμα: Καθορισμός συμπληρωματικής αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου

Θέμα: Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας - καθορισμός αμοιβής δικηγόρου

Θέμα: Εγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή .

Θέμα: Προέλεγχος ισολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018

Θέμα: Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Τοιχία αντιστήριξης στα δημοτικά διαμερίσματα »

Θέμα: Ματαίωση-ακύρωση διαδικασίας για την υπηρεσία : «Καθαρισμός δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων του Δήμου Λαμιέων»