Πρόσκληση 39ης Συν. Ο.Ε. 2020

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 6 Οκτώβριος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
39η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
2020η απόφαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα: Προέλεγχος- σύνταξη έκθεσης αποτελεσμάτων απολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019 - Εισήγηση στο Δ.Σ. για έγκριση

Θέμα: Σύνταξη έκθεσης ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2019 - Εισήγηση στο Δ.Σ. για έγκριση

Θέμα: Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή των Προέδρων των Κοινοτήτων έτους 2020

Θέμα: Εξειδίκευση πίστωσης για την επέκταση δημοτικού φωτισμού κατά 1 στύλο και 1 απλό ΦΣ (Προμήθειας του Δήμου), στην Νέα Πολιτεία στην οδό Ακροπόλεως στη Λαμία

Θέμα: Εξειδίκευση πίστωσης για την επέκταση δημοτικού φωτισμού κατά 1 μετρητή Νο 0.0 στο νέο νεκροταφείο Λαμίας στην Ξηριώτισσα

Θέμα: Εξειδίκευση πίστωσης για την επέκταση δημοτικού φωτισμού κατά 2 στύλους και 2 απλά ΦΣ (Προμήθειας του Δήμου), στην κοινότητα Λαμίας στη συμβολή των οδών Σαρακατσαναίων και Αρναουτέλη

Θέμα: Εξειδίκευση πίστωσης για την επέκταση δημοτικού φωτισμού κατά 3 στύλους και 3 απλά ΦΣ (Προμήθειας του Δήμου), στην Νέα Πολιτεία στην οδό Δεξαμενής στη Λαμία

Θέμα: Εξειδίκευση πίστωσης για την παραλλαγή δικτύου ΔΕΗ Α.Ε λόγω παρεμπόδισης έργων οδοποιίας στην Τοπική Κοινότητα Φραντζής (στην οδό Νικηφόρου Ουρανού)

Θέμα: Eξειδίκευση πίστωσης για την εκδήλωση «10ο Super Cup Υπερπρωταθλητή Αστυνομικών Υπηρεσιών Ελλάδος»

Θέμα: Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 96/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαμίας – Παραπομπή της υπόθεσης στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαμιέων

Θέμα: Έγκριση της με αριθ. πρωτ: 37800/28-9-2020 απόφασης του Δημάρχου με θέμα : « Ασκηση αιτήσεως ακυρώσεως και αιτήσεως αναστολής με αίτημα προσωρινής διαταγής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της υπ. αριθ. 4715/22-05-2020 ΚΥΑ των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Μεταναστευτικής Πολιτικής και πάσης άλλης συμπροσβλητέας πράξης. Ορισμός δικηγόρου προς άσκηση αυτών».

Θέμα: Τροποποίηση της αριθ. 367 /2020 απόφασης της Ο.Ε. περί ορισμού μελών Επιτροπής/ Διενέργειας/ Αξιολόγησης Διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την υπηρεσία: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ»

Θέμα: Τροποποίηση της αριθ. 386/2020 απόφασης της Ο.Ε. περί ορισμού μελών Επιτροπής Διενέργειας / Αξιολόγησης Διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την υπηρεσία: «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ»

Θέμα: Έγκριση του 1ου Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής Προσφοράς και Ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 89730 του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ»

Θέμα: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ & ΤΑΦΡΩΝ ΔΕ ΛΑΜΙΑΣ ΥΠΑΤΗΣ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ»

Θέμα: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΔΙΒΡΗΣ»

Θέμα: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»

Θέμα: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΤΜΝ εργασιών του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ TMHMATOΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒOΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ»

Θέμα: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ου ΑΠΕ) του έργου : «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ»

Θέμα: Έγκριση του 2ου Πρακτικού (Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης) της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ: 90103 του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ – ΚΡΟΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» στο Δημοτικό Ωδείο»

Θέμα: Διενέργεια ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, άνω *των ορίων- Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών - Κατάρτιση όρων διακήρυξης, για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤO ΠΛΑΙΣΙOΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟ/ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 142.783,75€ άνευ ΦΠΑ (167.914,15€ με ΦΠΑ)

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon Εισηγήσεις 39/2020 Συνεδρίασης Ο.Ε.14.44 MB