Πρόσκληση 42ης Συν. Ο.Ε. 2015

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 1 Δεκέμβριος, 2015 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
42η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ 41ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ 63 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΜΕΓΑΛΟ ΣΤΕΝΟ» ΤΗΣ Τ.Κ. ΡΟΔΩΝΙΑΣ

Θέμα: ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 2η ΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 160.000,00€

Θέμα: EΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :«ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΛΑΜΙΑΣ» ΠΡΟΫΠΟΛ. 113.000,00€

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛ. 45.000,00€

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛ. ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΤΗΣ 2ΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΜΕΕΠ

Θέμα: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΦΡΑΝΤΖΗ ΠΡΟΫΠΟΛ. 102.000,00 €».

Θέμα: ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΩΝ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ

Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΗΣ Ή ΜΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ-ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ