Πρόσκληση 47ης Συν. Ο.Ε. 2020

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 24 Νοέμβριος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
47η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα: Ειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια: «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

Θέμα: Εγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής

Θέμα: Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας – Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου

Θέμα: Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας – Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου

Θέμα: Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας – Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου

Θέμα: Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας – Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου

Θέμα: Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας – Καθορισμός αμοιβής

Θέμα: Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου – καθορισμός αμοιβής

Θέμα: Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου – καθορισμός αμοιβής

Θέμα: Κατάρτιση Όρων Διακήρυξης του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ» προϋπολ. μελέτης 522.500,00 €

Θέμα: Έγκριση του Πρακτικού II Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 89730 του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ» προϋπολ. μελέτης 295.100,00 € (με ΦΠΑ 24%)

Θέμα: Τρόπος εκτέλεσης της μελέτης με τίτλο : «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ Β.Α.Α» προεκτιμημένης αμοιβής 24.378,07€

Θέμα: Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» (ΤΜΗΜΑ Α-ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΑΡΩΘΡΟ 4 κ.μ.), (παράταση χρόνου ισχύος προσφοράς & εγγυητικής επιστολής συμμετοχής), προϋπολογισμού 210.800,00€ (με ΦΠΑ 24%).

Θέμα: Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού - Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών - Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για την προμήθεια: «ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ κλπ)», προϋπ. 595.200,00€ (με Φ.Π.Α. 24%)

Θέμα: (α) Ανάθεση μέρους της συλλογής και μεταφοράς των στερεών αποβλήτων, της παροχής υπηρεσίας πλύσης κάδων απορριμμάτων και καθαρισμού και ευπρεπισμού κοινοχρήστων χώρων και οδών του Δήμου Λαμιέων στον «ΦΟ.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.7 του Ν.3613/2007, (β) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λαμιέων και του «ΦΟ.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.» για την ανάθεση στον «Περιφερειακό Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία των ΟΤΑ», με τον διακριτικό τίτλο «Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε», παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών καθαριότητας προς το Δήμο Λαμιέων και (γ) Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Λαμιέων για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης, με την οποία συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτοί οι όροι αυτής.

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon Εισηγήσεις Ο.Ε. 47/20209.87 MB