Άρθρο 8 - Διάρκεια διεξαγωγής των διαβουλεύσεων

Εκτυπώσιμη μορφή

Άρθρο 8

Διάρκεια διεξαγωγής των διαβουλεύσεων 

 1. Η διάρκεια κάθε ηλεκτρονικής δημόσιας διαβούλευσης είναι κατ' αρχήν 10 μέρες.
 2. Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης δύναται να ορίσει μεγαλύτερο ή μικρότερο χρονικό διάστημα ως διάρκεια μιας δημόσιας διαβούλευσης, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες, λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως:
  1. την τυχόν επείγουσα ανάγκη για τη λήψη μέτρων επί συγκεκριμένων ζητημάτων αναφορικά με τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, 
  2. την πολυπλοκότητα των θεμάτων που θίγονται στη δημόσια διαβούλευση, 
  3. την διενέργεια, προγενέστερα, διαβουλεύσεως για το ίδιο ή για ζήτημα σχετικό με το αντικείμενο της διαβούλευσης, 
  4. το συμβιβάσιμο με άλλες ταχθείσες προθεσμίες δράσης, 
  5. άλλες συνθήκες που επικρατούν κατά τη διενέργεια της δημόσιας διαβούλευσης και μπορούν να επηρεάσουν το χρόνο που απαιτείται από τους ενδιαφερόμενους φορείς για την αποστολή απαντήσεων  στην εν λόγω δημόσια διαβούλευση.