Κανονισμός Διαβούλευσης

Εκτυπώσιμη μορφή

ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει όλα τα θέματα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης, τη συμμετοχή φορέων και πολιτών σε αυτή, καθώς και την παρουσίαση των πορισμάτων της διαβούλευσης στο αρμόδιο όργανο του δήμου.