Απόφαση 602 (51ης Συν.Ο.Ε.2020)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 22 Δεκέμβριος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
51η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
602η απόφαση
Λήψη απόφασης για την έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Προορισμού Δήμου Λαμιέων» στην υπ. αριθ. πρωτ.: 403/24.02.2020 (ΑΔΑ:6Γ697ΛΗ-ΞΤΓ) Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Κωδικός 65,ΟΠΣ:4138, ΄Εκδοση 1/0 με τίτλο: «Δράσεις προστασίας και αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και του πολιτιστικού /φυσικού αποθέματος στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» που χρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους.