Καταστάσεις συμμετεχόντων πωλητών στις Λαϊκές αγορές 12-13/6