Απόφαση 402 (39ης Συν.Ο.Ε.2020)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 6 Οκτώβριος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
39η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
402η απόφαση
α) Ανάκληση της αριθ.393/2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής «Άρση της 327/2019 (ΑΔΑ: ΨΣΙΖΩΛΚ-ΧΟΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων», β) τροποποίηση της αριθ.327/2019 (ΑΔΑ: ΨΣΙΖΩΛΚ-ΧΟΟ) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων «Καθορισμός ωριαίας αποζημίωσης μίσθωσης χωρίς διαγωνισμό ιδιωτικών μηχανημάτων έργων, οχημάτων για την εκτέλεση εργασιών αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών που θα ισχύει από 01-01-2020 έως 31-12- 2020» με συμπλήρωση του πίνακα μηχανημάτων και επικαιροποίηση της ωριαίας αποζημίωσης από 01.11.2020 έως 31.12.2020.