Απόφαση 415 (39ης Συν.Ο.Ε.2020)

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 6 Οκτώβριος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
39η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
415η απόφαση
΄Εγκριση της με αριθ. πρωτ: 37800/28-9-2020 απόφασης του Δημάρχου με θέμα : « Ασκηση αιτήσεως ακυρώσεως και αιτήσεως αναστολής με αίτημα προσωρινής διαταγής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της υπ. αριθ. 4715/22-05-2020 ΚΥΑ των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Μεταναστευτικής Πολιτικής και πάσης άλλης συμπροσβλητέας πράξης. Ορισμός δικηγόρου προς άσκηση αυτών».