Πρόσκληση 16ης Συν. Ο.Ε. 2018

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 24 Απρίλιος, 2018 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
16η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ

Θέμα: ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 1ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΔΗΜ.ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ» ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ : 50.932,82 ΜΕ ΦΠΑ

Θέμα: ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 1ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ» (ΑΡΙΘ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 11462/19-03-2018) ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Θέμα: ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΈΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 38.318,98 €

Θέμα: ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 1ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «AΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2018-2019 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 39.130,00 € (45.000,00 € ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ)