Πρόσκληση 17ης Συν. Ο.Ε. 2020

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 12 Μάιος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
17η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα: Aναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος

Θέμα: Ανάκληση της αριθ. 130/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα : «1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης για το έτος 2020» και λήψη νέας κατόπιν ανάκλησης της αριθ. 5/2020 απόφασης Δ.Σ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης

Θέμα: Εξωδικαστικός συμβιβασμός, μετά από τις με αριθ. πρωτ. 54307/30-12-2019, 4999/3-2-2020 και 8361/19-2-2020 αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις του Μ.Σ. του Η. και της Ε. και της με αριθ. πρωτ. 9623/25-2-2020 αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης της Ε.Ζ. του Α. και της Α.

Θέμα: Καθορισμός συμπληρωματικής αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου

Θέμα: Αποδοχή δωρεάς αγροτεμαχίου ευρισκόμενου στην Κοινότητα Αργυροχωρίου του Δήμου Λαμιέων.

Θέμα: Κατάρτιση Όρων Διακήρυξης και έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ» προϋπολογισμού μελέτης 522.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%

Θέμα: Κατάρτιση Όρων Διακήρυξης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΔΚ ΛΑΜΙΑΣ» προϋπολογισμού μελέτης 500.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%

Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»

Θέμα: Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών για την αποκατάσταση ζημιών λόγω κατολισθήσεων εξαιτίας έντονων βροχοπτώσεων στο οδικό δίκτυο της Τ.Κ. Υπάτης και λήψη απόφασης για τη μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου Τ.Κ. Υπάτης

Θέμα: Έγκριση 3ου πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΚΔΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ», προϋπολογισμού 88.984,63€ (με ΦΠΑ 24%)

Θέμα: Έγκριση 3ου Πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»

Θέμα: Εγκριση πρακτικού Ι διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια Μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Λαμιέων, (Τμήμα Α αυτοκινούμενο αναρροφητικό σάρωθρο 4 κ.μ.) προϋπολογισμού 210.800,00€ με Φ.Π.Α. 24%

Θέμα: Έγκριση πρακτικού Ι διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια Μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Λαμιέων, (Τμήμα Β αυτοκινούμενο αναρροφητικό σάρωθρο 1 κ.μ.) προϋπολογισμού 108.200,00€ με Φ.Π.Α. 24%

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon Εισηγήσεις 17/2020 Συνεδρίασης Ο.Ε.3.84 MB