Πρόσκληση 29ης Συν. Ο.Ε. 2020

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 28 Ιούλιος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
29η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα: Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ αριθ. 60/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαμίας

Θέμα: Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ αριθ. 62/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαμίας

Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος

Θέμα: Έγκριση Έκθεσης Πεπραγμένων και Διαχειριστικού Απολογισμού Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λαμιέωναπό 01-01-2020 έως και 19-06-2020

Θέμα: Έγκριση της με αρ. 28/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λαμιέων περί 5ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020

Θέμα: Εγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή των Προέδρων των Κοινοτήτων έτους 2020

Θέμα: Εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση εκδήλωσης : «ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΤΙΚΗ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ, ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΕΛΕΣΙΩΤΟΥ»

Θέμα: Έγκριση του 1ου Πρακτικού (Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς και Ανακήρυξης Προσωρινού Μειοδότη) της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ: 90103 του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ – ΚΡΟΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ»

Θέμα: Έγκριση σύναψης σύμβασης επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων προς το Δήμο Λαμιέων, για την εκτέλεση του επενδυτικού έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΧΥΤΑ ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ», ενταγμένου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»

Θέμα: Εγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου :«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΑΣ»

Θέμα: Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

Θέμα: Έγκριση 3ου Πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού – κατακύρωση για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΩΝ» προϋπολογισμού μελέτης 175.000,00 € (ΜΕ ΦΠΑ 24%)

Θέμα: Έγκριση 1ου Πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ & ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ » προϋπολογισμού 12.152,00€

Θέμα: Έγκριση πρακτικού διενέργειας δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Αγροτικού Ιατρείου Τ.Δ. Θερμοπυλών.