Πρόσκληση 31ης Συν. Ο.Ε. 2019

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 23 Σεπτέμβριος, 2019 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
31η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα 1ο  : Εκλογή αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής για τη διετία  2019 -2021.

Θέμα 2ο  : Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους και τροποποίηση του τεχνικού  προγράμματος

Θέμα 3ο  : Έγκριση 1ου &  2ου πρακτικού  διενέργειας  ηλεκτρονικού ανοικτού  διαγωνισμού   και  ανακήρυξη προσωρινού  αναδόχου για την  :«προμήθεια ετοίμου φαγητού για τη σίτιση των μαθητών του μουσικού σχολείου Λαμίας» προϋπολ.  147.465,00€

Θέμα 4ο  : Περί άσκησης η μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 290/2019 απόφασης  του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας

Θέμα 5ο : Εξωδικαστικός συμβιβασμός, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ.  29303/18-7-2019 αίτηση – υπεύθυνη  δήλωση  του  Κ. Λ. του Λ.

Θέμα 6ο : Περί άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. Α84/2019 απόφασης του Μονομελούς  Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας – Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας

Θέμα 7ο  : Περί άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. Α83/2019 απόφασης του Μονομελούς  Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας – Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας

Θέμα 8ο  : Περί άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 217/2019 απόφασης του Μονομελούς  Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας – Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας

Θέμα 9ο  : Περί άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 262/2019 απόφασης του Μονομελούς  Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας  - Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας

Θέμα 10ο : Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθ. Α86/2019  απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας – Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας

Θέμα 11ο : Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Ηλεκτρονικής Κλήρωσης ΜΗΜΕΔ, Διενέργειας     Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου : «Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου    στην Δ.Κ. Ροδίτσας», προϋπολογισμού 285.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

Θέμα 12ο : Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Ηλεκτρονικής Κλήρωσης ΜΗΜΕΔ , Διενέργειας  Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου : «Προσθήκη κατ’ επέκταση δυο  αιθουσών εργαστηρίων στο 1ο δημοτικό σχολείο Γοργοποτάμου»,   προϋπολ.  228.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

Θέμα 13ο : Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από παγία προκαταβολή