Πρόσκληση 36ης Συν. Ο.Ε. 2020

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 15 Σεπτέμβριος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
36η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα: Αποδοχή δωρεάς ποσού 10.167,36 ευρώ από το Ίδρυμα «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ»

Θέμα: ΄Εγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή των Προέδρων των Κοινοτήτων έτους 2020

Θέμα: Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 8464/2020 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών – Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας

Θέμα: Εξωδικαστικός συμβιβασμός λόγω πρόκλησης υλικών ζημιών από κάδο απορριμμάτων – Σχετ. η υπ’ αριθμ. πρωτ. 10817/4-3-2020 αίτηση – υπεύθυνη δήλωση της Μ. Κ. του Β.

Θέμα: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Λαμιέων στη συζήτηση της, με Α.Π.Κ.: 48756 / 1224 / 17-7-2020, στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών αγωγής

Θέμα: : Έγκριση 2ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού και κατακυρωση συμβασης του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ» προϋπολ. 74.000,00 €

Θέμα: Έγκριση Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - ΟικονομικήΠροσφοράς και Ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 91646 του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 1ου & 17ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ 17ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ» προϋπολ. 489.244,37€

Θέμα: Έγκριση 2ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού- κατακύρωση σύμβασης για το έργο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ » προϋπολ. 50.000,00 €

Θέμα: Παραλαβή μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ» συμβατικού ποσού 22.000,00 €

Θέμα: Έγκριση 4ου πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού, για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ», (παράταση χρόνου ισχύος προσφοράς και εγγυητικής επιστολής συμμετοχής), προϋπολ. 2.389.088,78€

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon Εισηγήσεις 36/2020 Συνεδρίασης Ο.Ε.6.94 MB