Πρόσκληση 38ης Συν. Ο.Ε. 2020

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 29 Σεπτέμβριος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
38η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος.

Θέμα: Περί πρακτικής άσκησης μίας φοιτήτριας Τ.Ε.Ι

Θέμα: Παροχή νομικής υποστήριξης σε υπάλληλο του Δήμου Λαμιέων.

Θέμα: Τρόπος εκτέλεσης της μελέτης με τίτλο : «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Β.Α.Α» προϋπ. 22.196,00€

Θέμα: Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού - Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών - Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ (ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΑΡΩΘΡΟ 1κ.μ.)», προϋπ. 108.200,00€ (με Φ.Π.Α. 24%)

Θέμα: Έγκριση ή μη του 2ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 90059 του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ», με προϋπολογισμό: 522.000,00 € (με ΦΠΑ)

Θέμα: Έγκριση 5ου πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟ/ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ», (παράταση χρόνου ισχύος προσφοράς και εγγυητικής επιστολής συμμετοχής), προϋπολογισμού μελέτης 2.132.542,67€ (με ΦΠΑ)

Θέμα: Παραχώρηση Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής στην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Λαμιέων.