Πρόσκληση 41ης Συν. Ο.Ε. 2018

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 22 Οκτώβριος, 2018 - 10:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
41η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 40ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Θέμα: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 3o ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΤΟΥΣ 2018

Θέμα: ΆΣΚΗΣΗ Η ΜΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. Α1233/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Θέμα: ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 76112,2 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ – ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ – ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α’ ΦΑΣΗ)» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 277.000,00 ΜΕ ΦΠΑ

Θέμα: ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 417/25-9-2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ & ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ

Θέμα: ΆΣΚΗΣΗ Η ΜΗ ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 298/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ‘ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

Θέμα: ΆΣΚΗΣΗ Η ΜΗ ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 50/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ - ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ – ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

Θέμα: ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ , ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 9.500.000,00 € (ΜΕ Φ.Π.Α.)

Θέμα: ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΩΝ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ» ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ 15.000,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α