Πρόσκληση 42ης Συν. Ο.Ε. 2018

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 29 Οκτώβριος, 2018 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
42η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 41ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα: ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ & ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ» ΠΡΟΫΠ. ΜΕΛΕΤΗΣ 4.919.080,00 (ΜΕ ΦΠΑ 24%)

Θέμα: ΈΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ: 76698 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)» ΠΡΟΫΠΟΛ. ΜΕΛΕΤΗΣ 349.000,00€

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ , ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 610.000,00 € (ΜΕ Φ.Π.Α.)

Θέμα: ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ή ΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ -ΠΡΟΥΠΟΛ, 59.925,82€ (ΜΕ Φ.Π.Α. 24%)

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ 3ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΥΠΑΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 49.600,00€ (ΜΕ ΦΠΑ 24%)

Θέμα: ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ» ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΕΛ.: 24.837,20€ ( ΜΕ ΦΠΑ 24%) & ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΡΧ.ΜΕΛ. : 40.000,00 (ΜΕ ΦΠΑ 24%)

Θέμα: ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 1ου & 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤ. ΔΙΑΓΩΝ. - ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ/FEAD)» ΠΡΟΥΠΟΛ.178.374,00 με ΦΠΑ 24%

Θέμα: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 74.000,00 € ΜΕ Φ.Π.Α.

Θέμα: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 60.000,00 € ΜΕ Φ.Π.Α.