Πρόσκληση 46ης Συν. Ο.Ε. 2020

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 17 Νοέμβριος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
46η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα: Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος –Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Θέμα: Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος –Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Θέμα: Λογιστική τακτοποίηση εσόδων – εξόδων κληροδοτήματος Θεοδωράκου, ΑΣΤΙΚΗ-ΕΝΦΙΑ 2018- ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ χρήσης 2018

Θέμα: Λογιστική τακτοποίηση εσόδων – εξόδων κληροδοτημάτων–ΕΝΦΙΑ –ΦΟΡΟΥ εισοδήματος χρήσης 2019

Θέμα: Ειδίκευση πίστωσης για δράση ευαισθητοποίησης με θέμα: «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ»

Θέμα: Ειδίκευση πίστωσης προμήθειας ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: Περί Λήψης μέτρων ελάφρυνσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον κορωνοϊό – COVID 19 - εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

Θέμα: Έγκριση πρακτικού διενέργειας δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Αγροτικού Ιατρείου Κοινότητας Θερμοπυλών του Δήμου Λαμιέων.

Θέμα: Αποδοχή ένταξης της πράξης «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ» στο Μέτρο 19 (CLLD/LEADER) του Προγράμματος ΠΑΑ 2014-2020

Θέμα: Αποδοχή ένταξης της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ INFOPOINTS» στο Μέτρο 19 (CLLD/LEADER) του Προγράμματος ΠΑΑ 2014-2020

Θέμα: Έγκριση 1ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για το έργο: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΙΤΗΣ» προϋπολογισμού μελέτης 61.700,00 €

Θέμα: Τροποποίηση – διόρθωση της αρίθ.378/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για το έργο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ »

Θέμα: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου : «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» προϋπολογισμού μελέτης 50.000,00€

Θέμα: Έγκριση 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ» προϋπολ. μελέτης 110.000,00€

Θέμα: Ορισμός μελών Επιτροπής Διενέργειας / Αξιολόγησης διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ Κ.Λ.Π.)» προϋπολ. μελέτης 525.200,00€