Πρόσκληση 4ης Συν. Ο.Ε. 2020

Εκτυπώσιμη μορφή
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 4 Φεβρουάριος, 2020 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
4η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα: Ανάκληση της αριθ. 35/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής λόγω λανθασμένου έτους οφειλής ΕΝΦΙΑ για την Λογιστική τακτοποίηση εσόδων και εξόδων Κληροδοτημάτων –ΕΝΦΙΑ 2019 -ΦΟΡΟΣ εισοδήματος έτους 2018

Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση εκτέλεσης προϋπολογισμού έως και το 4ο τρίμηνο οικονομικού έτους 2019.

Θέμα: Εξειδίκευση πίστωσης για την εκδήλωση «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ»

Θέμα: Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθ. 127/2019 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαμίας.

Θέμα: Έγκριση του 2ου Πρακτικού (Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης) της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ: 86381 του έργου: «Επισκευή αυλείου χώρου 11ου Δημοτικού Σχολείου»

Θέμα: Έγκριση του 2ου Πρακτικού Ανάδειξης προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 80452 του έργου «Επέκταση Στεγάστρου στο ΔΑΚ Λαμίας», μετά την παράταση ισχύος των προσφορών.

Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση χώρου Ανέγερσης μνημείου επισκόπου Σάλωνων Ησαϊα»

Θέμα: Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού - Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών- Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για την προμήθεια: «Προμήθεια Σκυροδεμάτων και Αδρανών», προϋπ. 175.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%)

Θέμα: ΄Εγκριση πρακτικού άγονης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης 15 στρεμμάτων περίπου στη θέση «Λογγά» της Κοινότητας Ροδωνιάς

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon Εισηγήσεις 4ης συνεδρίασης 2020 Ο.Ε.2.55 MB