Άρθρο 13 - Ματαίωση Δημόσιας Διαβούλευσης

Εκτυπώσιμη μορφή

Άρθρο 13

Ματαίωση Δημόσιας Διαβούλευσης 

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης δύναται, με απόφασή της ανά πάσα στιγμή να ματαιώσει τη συνέχιση κάποιας δημόσιας διαβούλευσης, σε όποιο στάδιο και αν βρίσκεται, ιδίως αν περιέλθουν σε γνώση της νέα στοιχεία ή στοιχεία που δεν της είχαν γνωστοποιηθεί όταν αποφάσισε τη διεξαγωγή της.