Αρθρο 14 - Τήρηση Αρχείου

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF

Άρθρο 14

Τήρηση Αρχείου 

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης τηρεί έντυπα ή και ηλεκτρονικά αρχείο διαβουλεύσεων.

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης τηρεί ηλεκτρονικά κεντρικό σημείο πληροφόρησης στο οποίο παρατίθενται  όλα  τα  κείμενα των δημοσίων διαβουλεύσεων, τα αποτελέσματα αυτών καθώς και τα συμπεράσματα της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης από  τις διαβουλεύσεις, με εξαίρεση τις πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα.