Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 511 - 540 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 27/09/2023
Π.χ., 27/09/2023
Συνεδρίασηαύξουσα ταξινόμηση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπής Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
46 371 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ 12β ΘΕΣΗ ΧΕΙΒΑΔΑΡΙΑ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 13/11/2012 περισσότερα
46 494 Λογιστική τακτοποίηση εσόδων – εξόδων κληροδοτήματος Θεοδωράκου, ΑΣΤΙΚΗ-ΕΝΦΙΑ 2018- ΦΟΡΟΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/11/2020 περισσότερα
46 574 ΈΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - KATAKYΡΩΣΗ - ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-... Οικονομική Επιτροπή Τετ, 01/11/2017 περισσότερα
45 360 ΠΕΡΙ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 30/10/2012 περισσότερα
45 501 ΑΠΟΔΟΧΗ Η ΜΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΥΠΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΥΛΩΝΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/11/2018 περισσότερα
45 486 Κατάρτιση Όρων Διακήρυξης και έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 10/11/2020 περισσότερα
45 710 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΛΟΙΠΕΣ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 21/12/2015 περισσότερα
45 553 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 550/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 23/10/2017 περισσότερα
45 412 Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2020 της Δημοτικής Κοινωφελούς... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 30/12/2019 περισσότερα
45 547 ΔΕΣΜΕΥΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 21/11/2016 περισσότερα
45 355 ΔΕΣΜΕΥΣΗ- ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 30/10/2012 περισσότερα
45 705 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Οικονομική Επιτροπή Δευ, 21/12/2015 περισσότερα
45 415 Μη άσκηση ένδικου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. Α 1604/2019 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 30/12/2019 περισσότερα
45 350 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 30/10/2012 περισσότερα
45 507 ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/11/2018 περισσότερα
45 700 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.673/2015 ΑΠΌΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΠΕΡΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 21/12/2015 περισσότερα
45 716 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ & ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 21/12/2015 περισσότερα
45 559 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ- ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 23/10/2017 περισσότερα
45 553 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ-ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 57Τ.Μ. ΣΤΗΝ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 21/11/2016 περισσότερα
45 502 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΟΠΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/11/2018 περισσότερα
45 487 Κατάρτιση Όρων Διακήρυξης και έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 10/11/2020 περισσότερα
45 711 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 21/12/2015 περισσότερα
45 554 ΕΓΚΡΙΣΗ 4ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 23/10/2017 περισσότερα
45 413 Έγκριση σχεδίου ετήσιου προγράμματος δράσης οικ. έτους 2020 της Δημοτικής Κοινωφελούς... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 30/12/2019 περισσότερα
45 548 ΔΕΣΜΕΥΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 21/11/2016 περισσότερα
45 356 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΥΓΑΡΙΑΣ ΩΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 30/10/2012 περισσότερα
45 497 ΈΓΚΡΙΣΗ ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/11/2018 περισσότερα
45 706 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗ - ΚΙΣΣΑΒΟΥ-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 21/12/2015 περισσότερα
45 416 Κατάρτιση Όρων Διακήρυξης του έργου: «Μονώσεις δωμάτων στο ΕΠΑΛ προϋπολoγισμού μελέτης 186.218,... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 30/12/2019 περισσότερα
45 351 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 30/10/2012 περισσότερα

Σελίδες