Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 121 - 150 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 26/11/2022
Π.χ., 26/11/2022
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςαύξουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
28 205 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΊΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 26/06/2012 περισσότερα
13 173 ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ WC ΑΜΕΑ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 5.800,00... Οικονομική Επιτροπή Τετ, 13/04/2016 περισσότερα
18 125 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ ΓΙΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΥΤΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 24/04/2012 περισσότερα
9 45 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 21/02/2012 περισσότερα
10 131 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 24/03/2015 περισσότερα
8 120 ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Ή ΜΗ... Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 17/03/2016 περισσότερα
7 92 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΉΣΙΜΗΣ ΓΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 03/03/2015 περισσότερα
3 31 ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ-ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τετ, 04/02/2015 περισσότερα
40 646 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 18/11/2014 περισσότερα
13 161 Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού - Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών- Κατάρτιση όρων... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 07/04/2020 περισσότερα
26 429 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 24/06/2014 περισσότερα
4 56 Έγκριση του 2ου Πρακτικού (Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης) της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 04/02/2020 περισσότερα
16 320 ΕΚ ΝΕΟΥ 2η ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΣΤΕΡΟΣΧΟΛΕΙΟΥ ΥΠΑΤΗΣ΄ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 29/04/2014 περισσότερα
43 393 Έγκριση 3ου Πρακτικού Διενέργειας Συνοπτικού διαγωνισμού και κατακύρωση της προμήθειας: «... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/12/2019 περισσότερα
50 566 Έγκριση πρακτικού δημόσιας κλήρωσης και ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/12/2020 περισσότερα
38 314 ΄Εγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από πάγια προκαταβολή. Οικονομική Επιτροπή Τρί, 12/11/2019 περισσότερα
44 477 Ματαίωση διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας : «... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 03/11/2020 περισσότερα
42 436 Περί πρακτικής άσκησης ενός φοιτητή Τ.Ε.Ι. Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/10/2020 περισσότερα
30 229 ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 20/08/2019 περισσότερα
20 149 ΜΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 303/2019 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ - ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 21/05/2019 περισσότερα
31 338 ΄Εγκριση 3ου πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού και ανακήρυξη προσωρινού... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/08/2020 περισσότερα
8 64 ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 25/02/2019 περισσότερα
25 269 Έγκριση της με αρ. 24/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου... Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 02/07/2020 περισσότερα
18 216 Κατάρτιση Όρων Διακήρυξης και έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 19/05/2020 περισσότερα
47 588 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ–ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 571/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 07/11/2017 περισσότερα
42 508 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 03/10/2017 περισσότερα
40 489 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 19/09/2017 περισσότερα
42 464 ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ή ΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 29/10/2018 περισσότερα
36 409 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 10/08/2017 περισσότερα
27 333 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ- ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/07/2018 περισσότερα

Σελίδες