Ιαματικές πηγές της περιοχής

Εκτυπώσιμη μορφή
Κατηγορία διαδρομής: 

Περιοχή Θερμοπυλών

Στην περιοχή Θερμοπυλών υπάρχει σύμπλεγμα από πήγες από τις οποίες η πιο θερμή έχει θερμοκρασία 42°C και παροχή της τάξης των 400 m3/h. Οι θερμές πηγές των Θερμοπυλών μπορούν να χαρακτηριστούν σαν υδροθειοχλωριονατριούχες οξυπηγές με σύνολο διαλυμένων αλάτων της τάξης των 8gr/lt.

Στην περιoχή έχουν γίνει γεωτρήσεις από το ΙΓΜΕ για την υδρογεωλογική έρευνα της λεκάνης και μία από αυτές, ευρισκόμενη μεταξύ Ψωρονερίων και Θερμοπυλών, αναφέρει Θερμοκρασία 41°C.

Το σύνολο των νερών, που βγαίνουν από τις τρεις κύριες πηγές, ξεπερνάει τα 700 m3/h με θερμοκρασία 36-42°C, η θερμική αξία των οποίων ισοδυναμεί με 5.000 ΤΙΠ το χρόνο περίπου. Το συνολικό δυναμικό της περιοχής Θερμοπυλών σε γεωθερμικό ρευστό είναι πολύ μεγαλύτερο.

Περιοχή Ψωρονερίων

Οι πηγές Ψωρονερίων, που βρίσκονται μετά την ιστορική γέφυρας της Αλαμάνας κοντά στον συνοικισμό Κουτσέκι, είναι υδροθειούχες αλιπηγές και έχουν συνολική παροχή 200 m3/h και θερμοκρασίες μέχρι 35°C.

Λουτρά Υπάτης

Η ιαματική πηγή των Λουτρών Υπάτης έχει Θερμοκρασία 29-33.5 oC και αξιόλογη παροχή. Οι χημικές αναλύσεις αναφέρουν σύνολο διαλυμένων αλάτων 9.5 gr/lt. Τα νερά περιέχουν και άφθονο CO2.