Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 661 - 690 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 20/04/2024
Π.χ., 20/04/2024
Συνεδρίαση Απόφασηαύξουσα ταξινόμηση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπής Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
50 570 Κατάρτιση Όρων Διακήρυξης και έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/12/2020 περισσότερα
36 570 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 07/10/2014 περισσότερα
46 570 ΈΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΚΑΤΑΚΎΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ... Οικονομική Επιτροπή Τετ, 01/11/2017 περισσότερα
27 570 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΑΣΙΑΣ (ΜΕΙΩΣΗ) ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΗ ΣΤΟ Ο.Τ 23... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 20/12/2017 περισσότερα
34 570 ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:58359/5-12-2018 ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙ ΕΝΔΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 17/12/2018 περισσότερα
40 570 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΟΔΟΥ ΔΕΛΦΩΝ-... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/11/2015 περισσότερα
47 570 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Η ΜΗ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ 2 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 06/12/2016 περισσότερα
36 569 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 07/10/2014 περισσότερα
46 569 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 45ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τετ, 01/11/2017 περισσότερα
27 569 ΠΕΡΙ ΑΡΣΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 20/12/2017 περισσότερα
34 569 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 17/12/2018 περισσότερα
40 569 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/11/2015 περισσότερα
47 569 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017-ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 06/12/2016 περισσότερα
50 569 Ορισμός μελών Επιτροπής Διενέργειας- Επιτροπής Αξιολόγησης Διαδικασίας Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/12/2020 περισσότερα
36 568 ΑΣΚΗΣΗ Ή ΜΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 07/10/2014 περισσότερα
46 568 ΈΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (ΨΗΦΙΣΗΣ) ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ... Οικονομική Επιτροπή Τετ, 01/11/2017 περισσότερα
34 568 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ Ή ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 17/12/2018 περισσότερα
40 568 ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ-ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/11/2015 περισσότερα
47 568 ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 46ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 06/12/2016 περισσότερα
50 568 Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Ηλεκτρονικής Κλήρωσης ΜΗΜΕΔ , Διενέργειας Ηλεκτρονικού... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/12/2020 περισσότερα
34 567 ΠΕΡΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 17/12/2018 περισσότερα
40 567 ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΞΕΝΩΝΑ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/11/2015 περισσότερα
47 567 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 565/2016 ΑΠΌΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ-ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΑΑΥ) Οικονομική Επιτροπή Τρί, 06/12/2016 περισσότερα
27 567 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑΦΗΣ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 20/12/2017 περισσότερα
50 567 Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Ηλεκτρονικής Κλήρωσης ΜΗΜΕΔ , Διενέργειας Ηλεκτρονικού... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/12/2020 περισσότερα
36 567 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 07/10/2014 περισσότερα
46 567 ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ -ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τετ, 01/11/2017 περισσότερα
27 566 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Δημοτικό Συμβούλιο Τετ, 20/12/2017 περισσότερα
50 566 Έγκριση πρακτικού δημόσιας κλήρωσης και ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/12/2020 περισσότερα
36 566 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 07/10/2014 περισσότερα

Σελίδες