Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 691 - 720 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 04/03/2024
Π.χ., 04/03/2024
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπής Ημερομηνία Συνεδρίασηςαύξουσα ταξινόμηση Επιλογές
9 121 Έγκριση 1ου... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 03/03/2020 περισσότερα
9 116 Eξειδίκευση πίστωσης για διοργάνωση εκδήλωσης για την «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ» (KA. 15.6473... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 03/03/2020 περισσότερα
8 106 Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής Προσφοράς και... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 25/02/2020 περισσότερα
8 101 Έγκριση Πρακτικού ηλεκτρονικού ανοιχτού διεθνή Διαγωνισμού για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 25/02/2020 περισσότερα
8 107 Έγκριση 2ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για το έργο: «Προστασία - ανάπλαση... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 25/02/2020 περισσότερα
8 102 Άσκηση ή μη αίτησης αναίρεσης κατά της υπ΄ αριθ. 106/2019 αποφάσεως του Μονομελούς Εφετείου... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 25/02/2020 περισσότερα
8 108 ‘Εγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή – Διαμόρφωση χώρων Δημαρχείου Οικονομική Επιτροπή Τρί, 25/02/2020 περισσότερα
8 103 Άσκηση ή μη αίτησης αναίρεσης κατά της υπ΄ αριθ. 121/2019 αποφάσεως του Μονομελούς Εφετείου... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 25/02/2020 περισσότερα
8 109 Έγκριση 3ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού-έλεγχος δικαιολογητικών-κατακύρωση αποτελέσματος... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 25/02/2020 περισσότερα
8 104 Άσκηση ή μη αίτησης αναίρεσης κατά της υπ΄ αριθ. 1265/2019 αποφάσεως του Μονομελούς Εφετείου... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 25/02/2020 περισσότερα
8 110 Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 25/02/2020 περισσότερα
8 105 ΄Εγκριση χρηματοδότησης στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Λαμιέων για το έτος 2020 Οικονομική Επιτροπή Τρί, 25/02/2020 περισσότερα
8 111 Έγκριση 3ου πρακτικού δ και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου για την : «Προμήθεια τροφίμων... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 25/02/2020 περισσότερα
3 56 Αποδοχή της χρηματοδότησης της Πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση Σχολικού συγκροτήματος 1ου... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 24/02/2020 περισσότερα
3 40 Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής που αφορούν σε παροχές γενικών υπηρεσιών Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 24/02/2020 περισσότερα
3 35 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού & Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος ,οικ. έτους 2020 Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 24/02/2020 περισσότερα
3 51 Παράταση χρόνου ταφής Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 24/02/2020 περισσότερα
3 62 Παράταση προθεσμίας του έργου «Επισκευή – Συντήρηση και Λοιπές Δράσεις σε Σχολικά Κτίρια του... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 24/02/2020 περισσότερα
3 30 Α)Ανάθεση μέρους της συλλογής και μεταφοράς των στερεών αποβλήτων, στον «ΦΟ.Δ.Σ.Α. Στερεάς... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 24/02/2020 περισσότερα
3 46 Προσθήκη ένταξης τοπικών φορέων στη Γνωμοδοτική Επιτροπή Προστασίας Δημόσιας Υγείας και... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 24/02/2020 περισσότερα
3 57 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της Διεύθυνσης Υποδομών... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 24/02/2020 περισσότερα
3 41 Περί «Τροποποίησης μισθωτικής σύμβασης» Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 24/02/2020 περισσότερα
3 36 Αναμόρφωση του Ο.Π.Δ. του Δήμου Λαμιέων , έτους 2020 Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 24/02/2020 περισσότερα
3 52 Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 398/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το σκέλος της αποδοχής... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 24/02/2020 περισσότερα
3 63 Παράταση προθεσμίας του έργου «Μεταστέγαση Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 24/02/2020 περισσότερα
3 31 Αδελφοποίηση του Δήμου Λαμιέων με το Δήμο Σπάρτης και το Δήμο Αλιάρτου Θεσπιέων. Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 24/02/2020 περισσότερα
3 47 Α΄ Κατανομή λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Λαμιέων έτους 2020 Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 24/02/2020 περισσότερα
3 58 Σύσταση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών που ενσωματώνονται στο έργο «... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 24/02/2020 περισσότερα
3 42 Έγκριση τροποποίησης άρθρου 3 κανονισμού λειτουργίας κλειστών και ανοικτών αθλητικών χώρων -... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 24/02/2020 περισσότερα
3 37 Έγκριση εκτέλεσης προϋπολογισμού έως και το 4ο τρίμηνο οικονομικού έτους 2019.» Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 24/02/2020 περισσότερα

Σελίδες