Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 10381 - 10410 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 21/04/2024
Π.χ., 21/04/2024
Συνεδρίασηφθίνουσα ταξινόμηση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπής Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
46 557 ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 -ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ... Οικονομική Επιτροπή Τετ, 30/11/2016 περισσότερα
46 369 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ 11Β ΘΕΣΗ ΧΕΙΒΑΔΑΡΙΑ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 13/11/2012 περισσότερα
46 513 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 26/11/2018 περισσότερα
46 570 ΈΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΚΑΤΑΚΎΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ... Οικονομική Επιτροπή Τετ, 01/11/2017 περισσότερα
46 585 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ-ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ -ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ (ΨΗΦΙΣΗ ) ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τετ, 01/11/2017 περισσότερα
46 727 ΑΣΚΗΣΗ Ή ΜΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ -ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 31/12/2015 περισσότερα
46 364 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ 9α ΘΕΣΗ ΧΕΙΒΑΔΑΡΙΑ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 13/11/2012 περισσότερα
46 502 Έγκριση 1ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για το έργο: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/11/2020 περισσότερα
46 565 ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ -ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ- ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ... Οικονομική Επιτροπή Τετ, 01/11/2017 περισσότερα
46 581 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ-ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ -ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ (ΨΗΦΙΣΗ ) ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τετ, 01/11/2017 περισσότερα
46 563 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τετ, 30/11/2016 περισσότερα
46 722 ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ... Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 31/12/2015 περισσότερα
46 375 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 13/11/2012 περισσότερα
46 497 Ειδίκευση πίστωσης προμήθειας ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/11/2020 περισσότερα
46 576 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ... Οικονομική Επιτροπή Τετ, 01/11/2017 περισσότερα
46 558 ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ Ή ΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ... Οικονομική Επιτροπή Τετ, 30/11/2016 περισσότερα
46 370 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ 12α ΘΕΣΗ ΧΕΙΒΑΔΑΡΙΑ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 13/11/2012 περισσότερα
46 492 Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους και τροποποίηση του τεχνικού... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/11/2020 περισσότερα
46 514 ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 26/11/2018 περισσότερα
46 571 ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΗΣ Η ΜΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ Οικονομική Επιτροπή Τετ, 01/11/2017 περισσότερα
46 586 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ-ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ -ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ (ΨΗΦΙΣΗ ) ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τετ, 01/11/2017 περισσότερα
46 728 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 31/12/2015 περισσότερα
46 365 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ 9β ΘΕΣΗ ΧΕΙΒΑΔΑΡΙΑ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 13/11/2012 περισσότερα
46 503 Τροποποίηση – διόρθωση της αρίθ.378/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για το έργο: «... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/11/2020 περισσότερα
46 566 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ... Οικονομική Επιτροπή Τετ, 01/11/2017 περισσότερα
46 564 ΔΕΣΜΕΥΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τετ, 30/11/2016 περισσότερα
46 723 ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ Δ.Ε. ΥΠΑΤΗΣ (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ) ΠΡΟΥΠΟΛ. 62.... Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 31/12/2015 περισσότερα
46 376 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 13/11/2012 περισσότερα
46 498 Περί Λήψης μέτρων ελάφρυνσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον κορωνοϊό – COVID 19 -... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 17/11/2020 περισσότερα
46 577 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τετ, 01/11/2017 περισσότερα

Σελίδες