ΙΚΑ για εργοδότες

Εκτυπώσιμη μορφή

Tο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ο μεγαλύτερος ασφαλιστικός φορέας της χώρας, ανταποκρινόμενος στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, υλοποιεί ένα Πρόγραμμα Εκσυγχρονισμού με κύριους άξονες: την εισαγωγή και χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, το λειτουργικό και οργανωτικό ανασχεδιασμό του Ιδρύματος, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του, τη βελτίωση των υποδομών και του λειτουργικού περιβάλλοντος εργασίας του.

Η ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ΟΠΣ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) αποτελεί τον κύριο άξονα της υλοποίησης του εκσυγχρονιστικού προγράμματος και καλύπτει το σύνολο των λειτουργιών και διαδικασιών του Ιδρύματος. Συγκεκριμένα καλύπτει το χώρο των Ασφαλιστικών Εισφορών, των Παροχών, της Υγείας, της Οικονομικής Διαχείρισης και του Μητρώου Ασφαλισμένων.

Δομικό στοιχείο του ΟΠΣ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είναι η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση, ο νέος μηχανισμός δήλωσης ασφαλιστικών στοιχείων, που καταργεί τα ένσημα από την 1η Ιανουαρίου 2002.

Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στα πλαίσια της επικοινωνίας του με τους συναλλασσόμενούς του παρέχει μέσω των ιστοσελίδων του Οδηγίες για τον Εργοδότη με στόχο την ενημέρωσή τους για τις βασικές πτυχές που διέπουν την σχέση τους με το Ίδρυμα και τις αλλαγές που έχουν επέλθει με την εισαγωγή του νέου μηχανισμού δήλωσης ασφαλιστικών στοιχείων.

Ως Εργοδότες, από τον Νόμο, χαρακτηρίζονται "τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου για λογαριασμό των οποίων τα υπαγόμενα στην ασφάλιση πρόσωπα προσφέρουν την εργασία τους" (άρθρο 8 περίπτωση 5 εδάφιο α' του Αναγκαστικού Νόμου 1846/51). Ειδικές διατάξεις που προσδιορίζουν διαφορετικά την έννοια του εργοδότη για ορισμένες κατηγορίες ασφαλιζομένων παραμένουν σε ισχύ (άρθρο 8 περίπτωση 5 εδάφια β', γ΄, δ΄, ε΄ και στ΄ Α.Ν. 1846/51).

Πηγή : Οδηγός εργοδότη