Οικονομική Επιτροπή: Λίστα αποφάσεων της 39ης συνεδρίασης έτους 2020

Προβολή 1 - 24 από 24
Συνεδρίαση Απόφασηαύξουσα ταξινόμηση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
39 425 Διενέργεια ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, άνω *των ορίων- Έγκριση... Τρί, 06/10/2020 περισσότερα
39 424 Έγκριση του 2ου Πρακτικού (Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης) της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α... Τρί, 06/10/2020 περισσότερα
39 423 Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ου ΑΠΕ) του έργου : «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.... Τρί, 06/10/2020 περισσότερα
39 422 Εγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΤΜΝ εργασιών του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ TMHMATOΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ... Τρί, 06/10/2020 περισσότερα
39 421 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» Τρί, 06/10/2020 περισσότερα
39 420 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ... Τρί, 06/10/2020 περισσότερα
39 419 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... Τρί, 06/10/2020 περισσότερα
39 418 Έγκριση του 1ου Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής Προσφοράς και... Τρί, 06/10/2020 περισσότερα
39 417 Τροποποίηση της αριθ. 386/2020 απόφασης της Ο.Ε. περί ορισμού μελών Επιτροπής Διενέργειας /... Τρί, 06/10/2020 περισσότερα
39 416 Τροποποίηση της αριθ. 367 /2020 απόφασης της Ο.Ε. περί ορισμού μελών Επιτροπής/ Διενέργειας... Τρί, 06/10/2020 περισσότερα
39 415 ΄Εγκριση της με αριθ. πρωτ: 37800/28-9-2020 απόφασης του Δημάρχου με θέμα : « Ασκηση αιτήσεως... Τρί, 06/10/2020 περισσότερα
39 414 Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 96/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαμίας – Παραπομπή της... Τρί, 06/10/2020 περισσότερα
39 413 Eξειδίκευση πίστωσης για την εκδήλωση «10ο Super Cup Υπερπρωταθλητή Αστυνομικών Υπηρεσιών... Τρί, 06/10/2020 περισσότερα
39 412 Εξειδίκευση πίστωσης για την παραλλαγή δικτύου ΔΕΗ Α.Ε λόγω παρεμπόδισης έργων οδοποιίας στην... Τρί, 06/10/2020 περισσότερα
39 411 Εξειδίκευση πίστωσης για την επέκταση δημοτικού φωτισμού κατά 3 στύλους και 3 απλά ΦΣ (... Τρί, 06/10/2020 περισσότερα
39 410 Εξειδίκευση πίστωσης για την επέκταση δημοτικού φωτισμού κατά 2 στύλους και 2 απλά ΦΣ (... Τρί, 06/10/2020 περισσότερα
39 409 Εξειδίκευση πίστωσης για την επέκταση δημοτικού φωτισμού κατά 1 μετρητή Νο 0.0 στο νέο... Τρί, 06/10/2020 περισσότερα
39 408 Εξειδίκευση πίστωσης για την επέκταση δημοτικού φωτισμού κατά 1 στύλο και 1 απλό ΦΣ (Προμήθειας... Τρί, 06/10/2020 περισσότερα
39 407 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή των Προέδρων των Κοινοτήτων έτους 2020 Τρί, 06/10/2020 περισσότερα
39 406 Σύνταξη έκθεσης ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2019 - Εισήγηση στο Δ.Σ.... Τρί, 06/10/2020 περισσότερα
39 405 Προέλεγχος- σύνταξη έκθεσης αποτελεσμάτων απολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019 -... Τρί, 06/10/2020 περισσότερα
39 404 : Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών για την απομάκρυνση επικίνδυνης βραχώδους έξαρσης. Τρί, 06/10/2020 περισσότερα
39 403 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ «ΦΟ.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.» και Δήμου Λαμιέων... Τρί, 06/10/2020 περισσότερα
39 402 α) Ανάκληση της αριθ.393/2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής «Άρση της 327/2019 (ΑΔΑ: ΨΣΙΖΩΛΚ-ΧΟΟ... Τρί, 06/10/2020 περισσότερα