Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 301 - 330 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 22/09/2023
Π.χ., 22/09/2023
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπής Ημερομηνία Συνεδρίασηςαύξουσα ταξινόμηση Επιλογές
35 366 Έγκριση Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς και Ανακήρυξης... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/09/2020 περισσότερα
35 361 Εξειδίκευση πίστωσης για την εκδήλωση: «14ος Μαραθώνιος βουνού Ηρακλής, Hercules Mountain... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/09/2020 περισσότερα
35 367 Ορισμός μελών Επιτροπής διενέργειας / Επιτροπής αξιολόγησης διαδικασίας δημόσιας σύμβασης για... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/09/2020 περισσότερα
35 362 Εξειδίκευση πίστωσης για την εκδήλωση: «37ο Ράλλυ Φθιώτιδος 2020» Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/09/2020 περισσότερα
35 368 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής - οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/09/2020 περισσότερα
34 356 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής... Οικονομική Επιτροπή Τετ, 02/09/2020 περισσότερα
34 357 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας... Οικονομική Επιτροπή Τετ, 02/09/2020 περισσότερα
16 215 Αμοιβή δικηγόρου- εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού. Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 31/08/2020 περισσότερα
16 210 Έγκριση σύναψης σύμβασης επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων προς το Δήμο... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 31/08/2020 περισσότερα
16 221 Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών, του έργου ΄Αποπεράτωση 3ου ορόφου Δημαρχείου΄. Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 31/08/2020 περισσότερα
16 216 Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών με την κωδική ονομασία... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 31/08/2020 περισσότερα
16 211 Καταγγελία σύμβασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Κωσταλεξίου Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 31/08/2020 περισσότερα
16 222 Παράτασης προθεσμίας του έργου: «Κυκλοφοριακές σημάνσεις και διευθετήσεις σε οδούς του Δήμου». Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 31/08/2020 περισσότερα
16 217 Ανάκληση της αριθμ. 162/2020 (ΑΔΑ: Ψ9ΛΘΩΛΚ-ΩΜ7) και λήψη νέας περί δωρεάν παραχώρησης δικαιώματος... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 31/08/2020 περισσότερα
16 212 Αμοιβή δικηγόρου- εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού. Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 31/08/2020 περισσότερα
16 223 Παράτασης προθεσμίας του έργου: «Μεταστέγαση Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου». Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 31/08/2020 περισσότερα
16 218 Ανάκληση της αριθμ. 171/2020 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας περί Έγκρισης κανονισμού... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 31/08/2020 περισσότερα
16 213 Αμοιβή δικηγόρου- εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού. Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 31/08/2020 περισσότερα
16 208 Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος. Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 31/08/2020 περισσότερα
16 224 Παράτασης Προθεσμίας του έργου: « Κατασκευή νέων πεζοδρομίων Δήμου Λαμιεων ». Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 31/08/2020 περισσότερα
16 219 Γ΄ Κατανομή λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Λαμιέων έτους 2020. Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 31/08/2020 περισσότερα
16 214 Αμοιβή δικηγόρου- εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού. Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 31/08/2020 περισσότερα
16 209 Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού έως το 2ο τρίμηνο οικονομικού έτους 2020. Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 31/08/2020 περισσότερα
16 225 Παράταση προθεσμίας έργου «Συμπληρωματικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας ανατολικής εισόδου... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 31/08/2020 περισσότερα
16 220 Τροποποίηση-συμπλήρωση της αριθμ. 182/2020 Α.Δ.Σ. περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια του... Δημοτικό Συμβούλιο Δευ, 31/08/2020 περισσότερα
33 353 Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών για την βελτίωση βατότητα οδών για την απρόσκοπτη διέλευση οχημάτων... Οικονομική Επιτροπή Παρ, 28/08/2020 περισσότερα
33 348 Εξειδίκευση πίστωσης για την επέκταση δημοτικού φωτισμού κατά 2 στύλους Χ.Τ., 3 απλά ΦΣ (... Οικονομική Επιτροπή Παρ, 28/08/2020 περισσότερα
33 343 Eξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση της εκδήλωσης-θεατρικής παράστασης- «ΕΚΕΙΝΟΣ & ΕΚΕΙΝΟΣ» Οικονομική Επιτροπή Παρ, 28/08/2020 περισσότερα
33 354 Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών για την συντήρηση δασικού οδικού δικτύου. Οικονομική Επιτροπή Παρ, 28/08/2020 περισσότερα
33 349 Εξειδίκευση πίστωσης για την επέκταση δημοτικού φωτισμού κατά 2 στύλους και 2 απλά ΦΣ (... Οικονομική Επιτροπή Παρ, 28/08/2020 περισσότερα

Σελίδες