Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 10531 - 10560 από 10855
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 27/09/2023
Π.χ., 27/09/2023
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπήςφθίνουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
16 182 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3.... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 11/04/2017 περισσότερα
28 299 Κατάρτιση Όρων Διακήρυξης και έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 21/07/2020 περισσότερα
8 106 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Ε.Χ.Σ) ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 17/03/2016 περισσότερα
48 530 Εξειδίκευση πίστωσης για την επέκταση δημοτικού φωτισμού με 2 νέες παροχές σε υφιστάμενες ξύλινες... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 01/12/2020 περισσότερα
22 242 Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Ηλεκτρονικής Κλήρωσης ΜΗΜΕΔ , Διενέργειας Ηλεκτρονικού... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 09/06/2020 περισσότερα
38 393 Άρση της 327/2019 (ΑΔΑ: ΨΣΙΖΩΛΚ-ΧΟΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων «... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 29/09/2020 περισσότερα
47 602 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ- ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 07/11/2017 περισσότερα
45 702 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 21/12/2015 περισσότερα
42 462 ΈΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 29/10/2018 περισσότερα
12 159 ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ 20... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 07/04/2015 περισσότερα
7 53 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 19/02/2019 περισσότερα
38 447 ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 2ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 05/09/2017 περισσότερα
31 367 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 18/07/2017 περισσότερα
26 346 ΑΠΟΔΟΧΗ Η ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΓΙΑ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ) ΤΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 12/07/2016 περισσότερα
11 69 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ-... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 02/04/2013 περισσότερα
13 163 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τετ, 13/04/2016 περισσότερα
50 610 ΑΠΟΔΟΧΗ Η ΜΗ ΔΩΡΕΑΣ ΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Οικονομική Επιτροπή Τετ, 28/12/2016 περισσότερα
24 275 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 19/06/2018 περισσότερα
44 530 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 523/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΑΝΑΚΛΗΣΗ - ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 15/11/2016 περισσότερα
32 435 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 08/09/2015 περισσότερα
14 203 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 5213/17-1-2014 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τετ, 29/04/2015 περισσότερα
37 587 3η ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΟΡΘΟΜΑΡΜΑΡΩΣΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ Οικονομική Επιτροπή Πέμ, 23/10/2014 περισσότερα
21 291 ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 2ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 14/06/2016 περισσότερα
36 333 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 01/10/2013 περισσότερα
28 437 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 01/07/2014 περισσότερα
22 155 ΔΕΣΜΕΥΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 22/05/2012 περισσότερα
8 108 ‘Εγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή – Διαμόρφωση χώρων Δημαρχείου Οικονομική Επιτροπή Τρί, 25/02/2020 περισσότερα
12 75 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 13/03/2012 περισσότερα
11 231 ΔΕΜΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τετ, 02/04/2014 περισσότερα
8 65 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 50/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε.-ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ-ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 27/02/2018 περισσότερα

Σελίδες