Αποχέτευση

Εκτυπώσιμη μορφή

Αντικείμενο του Κανονισμού

Αντικείμενο του Κανονισμού είναι οι όροι λειτουργίας του δικτύου αποχέτευσης για τα ακάθαρτα και όμβρια ύδατα της περιοχής αρμοδιότητας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λαμίας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.)

Σύστημα Αποχέτευσης

Ως σύστημα αποχέτευσης της πόλης Λαμίας έχει επιλεγεί και διαμορφώνεται σταδιακά το χωριστικό σύστημα, σύμφωνα πάντοτε με τις υπάρχουσες εγκεκριμένες μελέτες. Έως την ολοκλήρωση του, το χωριστικό σύστημα (ομβρίων ακαθάρτων) συνδυάζεται με το προϋπάρχον παντορροϊκό σύστημα.

Βασικές έννοιες

 1. Το δίκτυο αποχέτευσης αποτελούν οι αγωγοί ακαθάρτων και ομβρίων νερών ή οι παντορροϊκοί αγωγοί, τα αντλιοστάσια, οι καταθλιπτικοί αγωγοί, τα διευθετημένα (ανοικτά ή καλυμμένα) ή μη ρέματα και γενικά κάθε έργο, που έχει σκοπό τη συλλογή και μεταφορά των ακαθάρτων και ομβρίων νερών μέχρι τους τελικούς αποδέκτες. Στο δίκτυο αποχέτευσης μπορεί να εντάσσονται και αγωγοί, που κατασκευάσθηκαν ή θα κατασκευασθούν από τρίτους, εφ΄ όσον αυτοί βρίσκονται εκτός των ιδιοκτησιών ή και εντός των ιδιοκτησιών ακόμη, εφ΄ όσον αυτό κριθεί σκόπιμο απ΄ την Δ.Ε.Υ.Α.Λ. Στους αγωγούς αυτούς η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. έχει υποχρεώσεις και δικαιώματα όμοια με εκείνα προς το υπόλοιπο δίκτυο.
 2. Χωριστικό σύστημα: Είναι το σύστημα, που αποτελείται από δύο ξεχωριστά δίκτυα υπονόμων, δηλαδή το δίκτυο ακαθάρτων, που μεταφέρει τα λύματα και τα απόβλητα και το δίκτυο ομβρίων, που μεταφέρει τα όμβρια νερά.
 3. Παντορροϊκό σύστημα είναι το σύστημα συλλογής και παροχέτευσης των λυμάτων και ομβρίων νερών με κοινό αγωγό.
 4. Ακάθαρτα νερά εννοούμε τα οικιακά λύματα, τα βιομηχανικά και βιοτεχνικά απόβλητα, τα λύματα νοσοκομείων, εργαστηρίων και άλλων παρόμοιων δραστηριοτήτων.
 5. Οικιακά λύματα είναι οι επιβαρύνσεις ανθρώπινων απορριμμάτων, όπως είναι τα υγρά της κουζίνας και του λουτρού και τα στερεά των αποχωρητηρίων (W.C.).
 6. Βιομηχανικά και βιοτεχνικά απόβλητα είναι τα ακάθαρτα, που προέρχονται από δραστηριότητες βιοτεχνιών και βιομηχανιών σε όλο τον κύκλο παραγωγής τους.
 7. Όμβρια νερά θεωρούνται τα νερά της βροχής, τα νερά που προέρχονται από το λιώσιμο των χιονιών, τα νερά από τις στέγες, τους κήπους, το πλύσιμο των δρόμων και πλατειών και τα αγροτικά απόβλητα, που προέρχονται από τους αγρούς κατά τις βροχοπτώσεις.
 8. Νόμιμη σύνδεση ακινήτου είναι η σύνδεση μέσω αγωγού και φρεατίου καθαρισμού με το δίκτυο αποχέτευσης, που έχει γίνει μετά από έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ή του Δήμου στο παρελθόν.
 9. Παράνομη σύνδεση ακινήτου είναι η σύνδεση σε δίκτυο αποχέτευσης, που έχει γίνει χωρίς την έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ή του Δήμου στο παρελθόν.
 10. Τέλος σύνδεσης μετά του δικτύου αποχέτευσης (εδαφ. γ παρ. Ι του άρθρου 10 του Ν. 1069/80). Πρόκειται για το χρηματικό ποσό, που χρεώνει η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. σε κάθε ακίνητο για σύνδεσή του με το δίκτυο. Ο τρόπος υπολογισμού του "τέλους σύνδεσης" καθορίζεται στο άρθρο 11.
 11. Δαπάνη κατασκευής της εξωτερικής παροχής αποχέτευσης ακαθάρτων. Είναι το χρηματικό ποσό, που αντιστοιχεί στο κόστος κατασκευής της παροχής. Η δαπάνη χρεώνεται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ. σε κάθε ακίνητο, όταν συνδέεται με το δίκτυο. Η δαπάνη αυτή υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1069/80 και η αξία της καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. νόμιμα εγκεκριμμένη.
 12. Τέλος σύνδεσης του ακινήτου με το δίκτυο ακαθάρτων είναι το χρηματικό ποσό, που χρεώνεται εφ΄ άπαξ για την σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης της Λαμίας. Ο υπολογισμός της αξίας του καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. Το καταβαλλόμενο τέλος σύνδεσης αφορά μόνον το συγκεκριμμένο κτίριο και όχι το επόμενο, που θα κατασκευασθεί σε αντικατάστασή του.

Υπόχρεα για σύνδεση ακίνητα – Υποχρεώσεις ιδιοκτητών

 1. Κάθε ακίνητο, είτε πρόκειται για οικοδομή είτε για άλλη εγκατάσταση, συνδέεται υποχρεωτικά με το δίκτυο αποχέτευσης στον αντίστοιχο δρόμο του σχεδίου πόλεως ή εντός οικισμού.
 2. Οι κύριοι των ακινήτων είναι υποχρεωμένοι να διαχωρίζουν το δίκτυο αποχέτευσης των εσωτερικών εγκαταστάσεων των ακινήτων τους και να αποχετεύουν χωριστά τα ακάθαρτα και χωριστά τα όμβρια. Τα βρόχινα νερά απαγορεύονται αυστηρώς να αποχετεύονται στο δίκτυο ακαθάρτων. Όπου οι τυχόν παροχές ακαθάρτων των ιδιοκτησιών παροχετεύουν και βρόχινα νερά, οι ιδιοκτήτες είναι υποχρεωμένοι να τα διαχωρίσουν και να αποχετεύουν τα βρόχινα με οποιοδήποτε τρόπο στο ρείθρο της οδού και εφόσον τούτο δεν είναι τεχνικώς δυνατόν, ο τρόπος αποχετεύσεώς των θα αποφασίζεται κατά περίπτωση από την Τ.Υ. της ΔΕΥΑΛ, κατόπιν σχετικής αιτήσεως του ενδιαφερομένου. Σε περίπτωση άρνησης του ιδιοκτήτη να εκτελέσει τις απαραίτητες εργασίες για τον διαχωρισμό των βρόχινων νερών, η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. έχει το δικαίωμα να διακόψει την παροχή νερού.
 3. Η αποχέτευση των ομβρίων νερών στους αγωγούς ομβρίων ή στους παντορροϊκούς δεν είναι υποχρεωτική, εκτός από ειδικές περιπτώσεις, όπως όταν λιμνάζουν όμβρια νερά σε ακάλυπτους χώρους και δεν υπάρχει άλλος τρόπος για την απομάκρυνσή τους. Σ΄ αυτές τις περιπτώσεις αποφασίζει η Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.. Τα όμβρια νερά από το εσωτερικό των οικοπέδων - οικοδομών οδηγούνται στο δίκτυο ομβρίων, κατά κανόνα εξωτερικά μέσω των σχαρών και ρείθρων. Σε ειδικές περιπτώσεις δίνεται άδεια από την Δ.Ε.Υ.Α.Λ. για κατευθείαν σύνδεση με τον υπόνομο ομβρίων, εφόσον έχει προηγηθεί η σύνδεση του ακινήτου με τον υπόνομο ακαθάρτων.
 4. Η σύνδεση του εσωτερικού δικτύου της αποχέτευσης των ακινήτων με τον αγωγό ακαθάρτων είναι υποχρεωτική και για ακίνητα που έχουν πρόσοψη μόνο σε ιδιωτικούς δρόμους, ανεξάρτητα αν είναι εγκεκριμένοι ή όχι. Στις περιπτώσεις αυτές, οι απαιτούμενοι αγωγοί και οι διακλαδώσεις κατασκευάζονται εντός των ιδιωτικών δρόμων από τους ιδιοκτήτες ή και από την Δ.Ε.Υ.Α.Λ. μετά από συμφωνία με το σύνολο των συνιδιοκτητών των ακινήτων, οι οποίοι επιβαρύνονται με την δαπάνη, που απαιτείται για την κατασκευή τους. Σε περίπτωση, όμως, που ο ιδιωτικός δρόμος παραχωρηθεί προς κοινή χρήση με συμβολαιογραφική πράξη, ο αγωγός κατασκευάζεται από τη ΔΕΥΑΛ και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου καταβάλλει μόνο την δαπάνη για την κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης του ακινήτου του.
 5. Αν με την κατασκευή του οριστικού δικτύου, οι παλιοί αγωγοί δεν εντάσσονται στο δίκτυο αυτό αλλά καταργούνται, τότε τα ακίνητα, που ήταν συνδεδεμένα μ΄ αυτούς, υποχρεωτικά θα συνδέονται από την Υπηρεσία με το νέο οριστικό δίκτυο αποχέτευσης με τον τρόπο, που ορίζεται στις προηγούμενες παραγράφους. Η επιβάρυνση των ιδιοκτητών των ακινήτων αυτών με τις δαπάνες κατασκευής παροχής, κατασκευής φρεατίου και τέλους αποχέτευσης, θα αποφασίζεται κατά περίπτωση απο το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

Παροχή αποχέτευσης - Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακινήτων

 1. Παροχή αποχέτευσης ακινήτου είναι το τμήμα της εγκατάστασης αποχέτευσης για όμβρια ή ακάθαρτα νερά, που περιλαμβάνει:
  1. Το φρεάτιο προσαρμογής ή πεζοδρομίου στο οποίο καταλήγει το εσωτερικό δίκτυο του ακινήτου.
  2. Τον αγωγό κατά πλάτος του εγκεκριμένου δρόμου ( διακλάδωση ).
  3. Τη σύνδεση του αγωγού αυτού με τον αγωγό του δικτύου που περνάει, μπροστά από το ακίνητο.
 2. Το βάθος της εξωτερικής διακλάδωσης Η, όπως ορίζεται στο σχέδιο, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 1,50 μ., αν όμως το βάθος του αγωγού ή άλλοι κατασκευαστικοί λόγοι κατά την κρίση της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. επιβάλλουν μικρότερο βάθος στο άκρο της παροχής, θα διασφαλίζεται η προστασία των σωλήνων από θραύση, π.χ. με Εγκιβωτισμό του σωλήνα. Η παροχή αποχέτευσης του ακινήτου κατασκευάζεται κατά κανόνα κάτω από τους αγωγούς ύδρευσης. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, τότε πρέπει να εξασφαλίζεται η πλήρης στεγανότητα των σωλήνων της διακλάδωσης.
 3. Το φρεάτιο προσαρμογής χρησιμεύει για τον έλεγχο και τη συντήρηση του εξωτερικού δικτύου και κατασκευάζεται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ. (εκτός αν έχει ήδη κατασκευασθεί από τον ιδιοκτήτη και εγκριθεί από την Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) στο πεζοδρόμιο στο καταλληλότερο κατά την κρίση της υπηρεσίας σημείο έξω από την ρυμοτομική γραμμή ακινήτου. Η δαπάνη κατασκευής του χρεώνεται στον ιδιοκτήτη.
 4. Όταν η διακλάδωση για τη σύνδεση του ακινήτου γίνεται από την Δ.Ε.Υ.Α.Λ. χωρίς την αίτηση του ιδιοκτήτη, αλλά για να προηγηθεί των έργων ασφαλτόστρωσης, το φρεάτιο προσαρμογής είναι δυνατό να μην κατασκευάζεται από την Δ.Ε.Υ.Α.Λ. Σ΄ αυτή την περίπτωση η κατασκευή του θα γίνεται απ΄ τον ιδιοκτήτη, όταν συνδεθεί το ακίνητό του και θα είναι προϋπόθεση για τη σύνδεση αυτή.
 5. Για τις βιομηχανικές, βιοτεχνικές ή άλλες ανάλογες χρήσεις των ακινήτων, εφόσον γίνουν αποδεκτές οι αιτήσεις τους για να συνδεθούν στο δίκτυο ακαθάρτων, το φρεάτιο προσαρμογής είναι και το φρεάτιο ελέγχου και δειγματοληψίας των αποβλήτων (επεξεργασμένων ή μη) από τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ. και τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.
 6. Αν το φρεάτιο δεν μπορεί να κατασκευασθεί έξω από τη ρυμοτομική γραμμή του ακινήτου, τότε κατασκευάζεται μέσα στο ακίνητο και όσο το δυνατό κοντά στη ρυμοτομική γραμμή σε θέση άμεσα επισκέψιμη και ελεύθερη, που καθορίζεται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ.
 7. Οι εξωτερικές διακλαδώσεις των ακαθάρτων και ομβρίων νερών κατασκευάζονται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ. και η δαπάνη κατασκευής χρεώνεται στους κύριους των ακινήτων.
 8. Κανείς, εκτός από τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ. δεν μπορεί να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία αποχέτευσης έξω από τη ρυμοτομική γραμμή χωρίς γραπτή άδεια της αρμόδιας υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.
 9. Οι επισκευές και η συντήρηση των παροχών αποχέτευσης των ακινήτων, όπως και των αγωγών του δικτύου της πόλης, γίνονται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ. Στις περιπτώσεις που η βλάβη οφείλεται σε κακή χρήση του δικτύου, η δαπάνη χρεώνεται στον κύριο του ακινήτου.
 10. Το εσωτερικό δίκτυο των ακινήτων μέχρι το φρεάτιο προσαρμογής και ελέγχου κατασκευάζεται με φροντίδα και δαπάνη των ιδιοκτητών των ακινήτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά υπάρχουσες σχετικές διατάξεις (κανονισμός εσωτερικών υδραυλικών διακλαδώσεων κ.λπ.).
 11. Η θέση του φρεατίου καθορίζεται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ.
 12. Όλες οι σωληνώσεις της εσωτερικής εγκατάστασης αποχέτευσης συνδέονται σε ενιαίο αγωγό μέσα στο ακίνητο και από εκεί οδηγούνται στο φρεάτιο καθαρισμού (πεζοδρομίου), στο φρεάτιο προσαρμογής, καθαρισμού και ελέγχου.
 13. Στο εσωτερικό δίκτυο των ακινήτων και σε κατάλληλη θέση ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να εξασφαλίζει το ακίνητό του από τυχόν επιστροφή λυμάτων είτε λόγω απόφραξης του αγωγού, είτε από οποιαδήποτε άλλη αιτία, τοποθετώντας ανάντι του φρεατίου επίσκεψης δικλείδα ασφάλισης ή άλλο σχετικό μηχανισμό. Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ουδεμία ευθύνη φέρει στην περίπτωση πρόκλησης ζημιάς λόγω απόφραξης για οποιαδήποτε αιτία είτε του κεντρικού αγωγού είτε της διακλάδωσης προς την ιδιοκτησία.
 14. Επίσης, όπου απαιτείται, κατά την κρίση της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. και ανάλογα με το είδος των λυμάτων, η κατασκευή λιποσυλλέκτη - μηχανοσίφωνα, αυτή θα γίνεται πριν το φρεάτιο καθαρισμού από τον ιδιοκτήτη. Εάν ο ιδιοκτήτης δεν συμμορφώνεται στις υποδείξεις της Δ.Ε.Υ.Α.Λ., διακόπτεται η παροχή αποχέτευσης και η παροχή του νερού.

Αριθμός παροχών αποχέτευσης

 1. Μια παροχή αποχέτευσης ακαθάρτων εξυπηρετεί κατά κανόνα ένα ακίνητο. Κατά την κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. είναι δυνατό να δοθεί άδεια σύνδεσης περισσοτέρων του ενός ακινήτου στην ίδια παροχή αποχέτευσης ή και αντίστροφα μπορεί ακίνητο να συνδεθεί με περισσότερες της μιας παροχές αποχέτευσης.
 2. Αν σε ένα ακίνητο υπάρχουν οικιακά λύματα και βιομηχανικά ή άλλα απόβλητα, τότε για κάθε είδους αποχετευομένων υγρών κατασκευάζεται χωριστό εσωτερικό δίκτυο και αν η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. το κρίνει απαραίτητο, μπορεί να επιβάλλει την κατασκευή ανάλογων χωριστών εξωτερικών διακλαδώσεων και φρεατίων ελέγχου.
 3. Για ακίνητα που έχουν πρόσοψη σε περισσότερους από ένα δρόμους, στους οποίους υπάρχουν αγωγοί του οριστικού δικτύου, σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού αυτού, η σύνδεση γίνεται με τον αγωγό που εξυπηρετεί καλύτερα το ακίνητο με τη σύμφωνη όμως γνώμη της υπηρεσίας. Αν υπάρχει αγωγός του οριστικού δικτύου στον ένα απ΄ τους δυο π.χ. δρόμους, το ακίνητο συνδέεται σ΄ αυτόν, εφ΄ όσον ο ιδιοκτήτης απαιτεί την άμεση σύνδεση του ακινήτου του.

Χορήγηση αδειών για σύνδεση

 1. Η σύνδεση κάθε ακινήτου, που βρίσκεται σε δρόμο με κατασκευασμένο οριστικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων νερών με το δίκτυο αποχέτευσης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή νερού στο ακίνητο. Η αίτηση για υδροδότηση οποιουδήποτε ακινήτου πρέπει να συνοδεύεται πάντοτε με παράλληλη αίτηση για την αποχέτευση του ίδιου ακινήτου.
 2. Για την χορήγηση της άδειας σύνδεσης της οικοδομής με το δίκτυο αποχέτευσης, πρέπει να υποβληθεί αίτηση από τον κύριο του ακινήτου, σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που απαιτεί κατά περίπτωση η αρμόδια υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. Μαζί με την αίτηση ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει και κάθε άλλο συμπληρωματικό στοιχείο, που θα του ζητηθεί κατά περίπτωση. Απαραίτητα, εκτός των άλλων, ο ιδιοκτήτης θα υποβάλλει υποχρεωτικά Υπεύθυνη Δήλωση για τον τρόπο αποχέτευσης των ομβρίων υδάτων του ακινήτου του. Για οικοδομές με χωριστές κυριότητες σε όροφο ή διαμέρισμα ορόφου (πολυκατοικίες) τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον διαχειριστή ή από ένα συγκύριο, προκειμένου να υπολογιστεί το τέλος ή δικαίωμα σύνδεσης. Υπεύθυνοι και υπόλογοι στη Δ.Ε.Υ.Α.Λ. θα είναι ο διαχειριστής και οι συγκύριοι της πολυκατοικίας.
 3. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας σύνδεσης σε βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργοστάσια, εργαστήρια, νοσοκομεία, κέντρα πυρηνικών ερευνών, γκαράζ, στάβλους κ.λπ. καθορίζονται με ειδική απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

Πηγή: www.deyalamias.gr