Βιολογικός καθαρισμός

Εκτυπώσιμη μορφή

Βιολογικός καθαρισμός

Η εγκατάσταση της επεξεργασίας των λυμμάτων της Λαμίας βρίσκεται στη θέση, όπου καταλήγει ο Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός των ακαθάρτων λυμμάτων της πόλης Λαμίας και των Δ.Δ. Σταυρού, Ροδίτσας και Μ. Βρύσης, σε πεδινή αγροτική περιοχή 1,5 χλμ. Νότια της Ροδίτσας σε ιδιόκτητο χώρο της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. έκτασης 54 στρεμμάτων.

Η κατασκευή του έργου, μετά από δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, έγινε από την εταιρία «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ» με σύμβουλο – Μελετητή τον Γερμανικό Οίκο «CEM – MICHCLE» με το σύστημα Μελέτη – Κατασκευή με δοσμένη Τεχνική Λύση.

Η κατασκευή του έργου διήρκεσε από τον Ιανουάριο του 1991 έως το Δεκέμβριο του 1994, οπότε και άρχισε η είσοδος των πρώτων λυμμάτων στην εγκατάσταση. Από τον Μάιο του 1997 η λειτουργία της εγκατάστασης γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη και δαπάνες της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

Το σύστημα επεξεργασίας, που επιλέχθηκε, είναι σύστημα ενεργού ιλύος με παρατεταμένο αερισμό σε δύο οξεοδωτικές τάφρους (δεξαμενές αερισμού). Η διάθεση των επεξεργασμένων λυμμάτων γίνεται στη Γερμανική Τάφρο (Λαμίας), ενώ στο μέλλον προβλέπεται η επαναχρησιμοποίησή τους (κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις) για άρδευση. Η διάθεση της παραγόμενης ιλύος (λάσπης) γίνεται στο νέο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) του Δήμου Λαμιέων προς το παρόν, αλλά η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. προχωρεί τις διαδικασίες για αγροτική χρήση της ιλύος για λίπασμα με την συμμετοχή της (μαζί με τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ. Ρεθύμνου) στο έργο Υγειονομική Διαχείριση της Ιλύος για Αγροτική Χρήση Ά διάρκειας 1997-1999.

Βιολογικός καθαρισμόςΒιολογικός καθαρισμός

Προεπεξεργασία

Φρεάτιο εισόδου των λυμάτων από ΚΑΑ και υπερχείλισης – παράκαμψης της εγκατάστασης προς τη Γερμανική τάφρο σε έκτακτες περιπτώσεις. Φρεάτιο υποδοχής βοθρολυμάτων για την εκκένωση των βυτιοφόρων. Αντλιοστάσιο Ανύψωσης (με κοχλιωτές αντλίες) των λυμάτων, ώστε να αποκτηθεί το απαιτούμενο υψόμετρο για να διοχετευθούν τα λύματα με βαρύτητα μέσα από τις υπόλοιπες μονάδες. Μονάδα εσχάρωσης σε κλειστό χώρο για απομάκρυνση στερεών μεγαλύτερων από 18 χιλιοστά, που γίνεται με αυτόματες μηχανικά καθαριζόμενες εσχάρες. Μονάδα Εξάμμωσης – Απολύπανσης που είναι δίδυμος αεριζόμενος εξαμμωτής, όπου συγχρόνως με τον προαερισμό των λυμάτων γίνεται αφαίρεση των ανόργανων αδρανών υλικών (που καθιζάνουν) και των λιπών και ελαίων (που επιπλέουν).

Δευτεροβάθμια Επεξεργασία

Είναι η καρδιά του βιολογικού καθαρισμού και αποτελείται από: Φρεάτιο (1ο) μερισμού και ισοκατανομής και παροχής στις δύο Δεξαμενές Αερισμού. Δύο όμοιες Δεξαμενές Αερισμού τύπου Carousel από οπλισμένο σκυρόδεμα χωρητικότητας 5760 m3 λυμάτων η κάθε μία. Ο αερισμός γίνεται για κάθε δεξαμενή από δύο κατακόρυφους άξονες, βραδύστροφους επιφανειακούς αεριστές (δύο ταχυτήτων). Η ρύθμιση του αερισμού γίνεται με χρονοπρόγραμμα ή τηλεχειρισμό από το Κέντρο Ελέγχου ή και αυτόματα με τη μεταβολή της βύθισης των αθεριστών μετά από αυτόματη μεταβολή της στάθμης του υπερχειλιστού με βάση την ένδειξη του διαλυμένου οξυγόνου από τα κατάλληλα για το σκοπό αυτό εγκατεστημένα όργανα (οξυγονόμετρα). Το σύστημα είναι σε θέση να επιτύχει με τη διαδικασία της νιτροποίησης – απονιτροποίηση αφαίρεση αζώτου μεγαλύτερο από 60%. Φρεάτιο (2ο) μερισμού και ισοκατανομής της παροχής σε δύο Δεξαμενές Τελικής Καθίζησης. Δύο όμοιες Κυκλικές Δεξαμενές Τελικής Καθίζησης από σκυρόδεμα διαμέτρου 30m και όγκου κάθε μίας 1.800 m3. Αντλιοστάσιο Ανακυκλοφορίας (με 3 κοχλιωτές αντλίες) της ιλύος έως 150% της μέγιστης ημερήσιας παροχής των λυμάτων μέχρι το 1ο φρεάτιο ισοκατανομής της παροχής.

Τριτοβάθμια Επεξεργασία

Περιλαμβάνει τη χλωρίωση (απολύμανση) των λυμάτων πριν τη διάθεσή τους στη Γερμανική Τάφρο με Υποχλωριώδες Νάτριο. Γίνεται σε "Δεξαμενή Επαφής" από σκυρόδεμα όγκου 480 m 3 με αυτόματο χλωριωτή ανάλογα με την παροχή και το μικροβιολογικό φορτίο των λυμάτων.

Βιολογικός καθαρισμόςΒιολογικός καθαρισμός

Επεξεργασία Λάσπης

Λόγω της μεθόδου του παρατεταμένου αερισμού, που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία των λυμάτων, η επεξεργασία της ιλύος περιλαμβάνει μόνο διατάξεις για τη μείωση της υγρασίας ήτοι:

  • Δύο κυκλικούς παχυντές βαρύτητας από οπλισμένο σκυρόδεμα διαμέτρου 9.0 m ο κάθε ένας, όπου καταλήγει η ιλύος που περισσεύει (περίσεια ιλύος) από την ανακυκλοφορία μέσω του Αντλιοστασίου Περίσσειας (υποβρύχιες αντλίες).
  • Κλίνες Ξήρανσης έκτασης 6200m2, όπου καταλήγει η παχυμένη ιλύς (3%) μέσω του αντλιοστασίου Παχυντών (2 αντλίες θετικού εκτοπίσματος), ώστε η περιεκτικότητα σε στερεά να φθάσει έως 25% για να διατεθεί στο ΧΥΤΑ.
  • Αντλιοστάσιο Στραγγιδίων (υποβρύχιες αντλίες) από όπου τα στραγγίδια των κλινών μέσω του αγωγού των υπερχειλιζόντων υγρών των παχυντών επανέρχονται για επεξεργασία στην γραμμή των λυμάτων (στο Α/Σ Ανύψωσης).

Βοηθητικά Έργα

  • Διώροφο Κτίριο Διοίκησης συνολικού εμβαδού 265m2, όπου υπάρχει εργαστήριο, χώρος ιατρείου, χώροι υγιεινής, το Κέντρο Ελέγχου και τα Γραφεία της Εγκατάστασης.
  • Κτίριο Αποθήκης Συνεργείου 130m2 και Κτίριο υποσταθμού 125 m2, όπου είναι εγκατεστημένοι οι δύο μετασχηματιστές και οι Ηλεκτρικοί Πίνακες Υψηλής και Μέσης Τάσης.
  • Δίκτυα ύδρευσης και πυρόσβεσης, δίκτυα Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχυρών και ασθενών ρευμάτων (αυτοματισμοί τηλέφωνα , πυρανίχνευσης).
  • Δίκτυο ασφαλτοστρωμένων οδών στην εγκατάσταση και πρόσβασης μέχρι τη Ροδίτσα μήκους 3.0ΚΜ.

Πηγή: www.deyalamias.gr