Ο.Α.Ε.Δ.

Εκτυπώσιμη μορφή

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού είναι ο ειδικός στα θέματα απασχόλησης. Εξασφαλίζει απασχόληση για όλους. Μελετά βαθιά την αγορά εργασίας, γνωρίζει τις τάσεις της και εργάζεται δυναμικά, εφαρμόζοντας μέτρα και προγράμματα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ανεργίας. Σημαντικό ρόλο σε αυτήν την προσπάθεια παίζει η εκπαίδευση. Η μόρφωση και πρακτική άσκηση πάνω σε τομείς, που έχουν και θα έχουν ζήτηση στα επόμενα χρόνια.

Ένα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΟΑΕΔ είναι οι ΕΠΑ.Σ Μαθητείας. Οι ΕΠΑ.Σ Μαθητείας ανήκουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και επικεντρώνονται σε ειδικότητες με σίγουρη ζήτηση στην αγορά εργασίας.