Ι.Ε.Κ.

Εκτυπώσιμη μορφή

Τα Ι.Ε.Κ. προσπαθούν να δώσουν διεξόδους και απαντήσεις στις προκλήσεις αυτές του καιρού μας, παρέχοντας αρχική επαγγελματική κατάρτιση. Μέσα από καινοτόμα προγράμματα, που απευθύνονται σε ενήλικες πολίτες όλων των μορφωτικών επιπέδων, δίνει τη δυνατότητα για απόκτηση επαγγελματικών προσόντων σε διάφορες ειδικότητες ανάλογα με τις έμφυτες κλίσεις και τα ενδιαφέροντα του κάθε ατόμου.

Τα 92 Ινστιτούτα Επαγγελματικής  Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), που λειτουργούν σ’ όλη τη χώρα προσφέρουν αξιόπιστη κατάρτιση από αξιόλογο και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό σε εξοπλισμένους εργαστηριακούς χώρους. Κύριος στόχος είναι η παροχή μιας ποιοτικής κατάρτισης, που όμως αφουγκράζεται τις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας, γι’ αυτό η συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους είναι συνεχής και σε κάθε επίπεδο. Επαγγελματίες, που δεν θα αρκούνται σε μια τυπική διαδικασία απόκτησης προσόντων, αλλά κινούμενοι μέσα σε ένα περιβάλλον δια βίου μάθησης θα είναι ικανοί να κινούνται στα διάφορα επίπεδα του εργασιακού χώρου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Άλλωστε, η προσαρμοστικότητα, η ανάπτυξη πρωτοβουλιών για μάθηση, η απόκτηση νέων δεξιοτήτων και εξειδικευμένων γνώσεων είναι απαραίτητα προσόντα σε μια κοινωνία, που μεταλλάσσεται.

Στο Υπουργείο Παιδείας επιδιώκουμε την ελεύθερη κυκλοφορία της γνώσης, την ίση πρόσβαση για όλους στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και την ίση δυνατότητα για ένταξη στον παραγωγικό ιστό. Ποιότητα, καινοτομία, ευελιξία είναι εργαλεία και άξονες πολιτικής πάνω στους οποίους κινούμαστε  στοχεύοντας σε μια κοινωνία οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά ανεπτυγμένη, αλλά ταυτόχρονα δίκαιη, δημοκρατική, ανθρωπιστική.

Η επαγγελματική κατάρτιση που προσφέρουν τα Ι.Ε.Κ. αφορά όλους όσους:

 • Επιθυμούν να αποκτήσουν ή να αναβαθμίσουν συγκεκριμένα επαγγελματικά προσόντα.
 • Είναι ενήλικες ,που προέρχονται με γνώσεις κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας και επιθυμούν να αποκτήσουν χρήσιμες γνώσεις, να βελτιώσουν την παραγωγικότητά τους, να εξοικειωθούν με τις νέες μεθόδους και τεχνολογίες ή να μετακινηθούν από ένα επάγγελμα σε ένα άλλο.
 • Είναι ενεργοί επαγγελματίες χωρίς τίτλο επαγγελματικής κατάρτισης και επιθυμούν να πιστοποιήσουν την επαγγελματική τους κατάρτιση με στόχο την αναβάθμιση στο χώρο εργασίας τους και την απόκτηση συγκεκριμένων επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Για το σκοπό αυτό, τα Ι.Ε.Κ.:

 • Διαθέτουν σύγχρονα προγράμματα σπουδών.
 • Διαθέτουν έμπειρο, εξειδικευμένο και άμεσα συνδεδεμένο με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας εκπαιδευτικό προσωπικό.
 • Διαθέτουν εργαστήρια με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό.
 • Παρέχουν εχέγγυα για επαγγελματική αποκατάσταση μέσω της λειτουργίας των Γραφείων Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας.

Πρόσβαση στη Μεταδευτεροβάθμια Επαγγελματική Κατάρτιση έχουν οι:

 • Απόφοιτοι ΓΕ.Λ.
 • Απόφοιτοι Τ.Ε.Ε., ΕΠΑ.Λ - ΕΠΑ.Σ (στο γ’ εξάμηνο συναφούς ειδικότητας).
 • Απόφοιτοι οποιουδήποτε άλλου τύπου λυκείου.
 • Απόφοιτοι Γυμνασίου σε μερικές ειδικότητες.
 • Αλλοδαποί υπήκοοι τόσο των χωρών της Ε.Ε. όσο και εκτός Ε.Ε.

Φοίτηση

Η φοίτηση είναι υποχρεωτική για όλα τα μαθήματα: θεωρητικά, εργαστηριακά και μικτά.

Έτος και εξάμηνα κατάρτισης

Κάθε έτος κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. περιλαμβάνει:

 • Το Χειμερινό Εξάμηνο, διάρκειας 14 εβδομάδων - αρχίζει συνήθως περί την 1η Οκτωβρίου και λήγει την 14η Φεβρουαρίου του επόμενου έτους.
 • Το Εαρινό Εξάμηνο, διάρκειας 14 εβδομάδων - αρχίζει συνήθως περί την 15η Φεβρουαρίου και λήγει την 30ή Ιουνίου του ίδιου έτους.
 • 2 εβδομάδες, στο τέλος κάθε εξαμήνου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις και να εκδοθούν τα αποτελέσματα.

Η κατάρτιση περιλαμβάνει μαθήματα:

 • Θεωρητικά: η διδασκαλία τους πραγματοποιείται από έναν εκπαιδευτή και μόνο σε αίθουσες διδασκαλίας. Με τα θεωρητικά μαθήματα οι καταρτιζόμενοι αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις για την κατανόηση του γνωστικού τους αντικειμένου.
 • Εργαστηριακά: βοηθούν τον καταρτιζόμενο να εμπεδώσει το θεωρητικό μέρος της κατάρτισης και να ενημερωθεί για τις νέες δεξιότητες. Πραγματοποιούνται αποκλειστικά στους εργαστηριακούς χώρους.
 • Μικτά: απαιτούν ταυτόχρονη θεωρητική κατάρτιση και απόκτηση δεξιοτήτων.

Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή περάτωση της κατάρτισης, η Διεύθυνση του Ι.Ε.Κ. χορηγεί στους καταρτιζομένους Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Η βεβαίωση αυτή τους δίνει το δικαίωμα να πάρουν μέρος στις Εξετάσεις Πιστοποίησης της Επαγγελματικής Κατάρτισης. 

Πιστοποίηση Επαγγελματικής Κατάρτισης

Δύο φορές του χρόνο πραγματοποιούνται, σε εθνικό επίπεδο, Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Στις εξετάσεις αυτές, που περιλαμβάνουν Πρακτικό και Θεωρητικό Μέρος, οι απόφοιτοι των Δημοσίων και Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. διαγωνίζονται σε εθνικό επίπεδο με βάση τον ισχύοντα, κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων, Κανονισμό Κατάρτισης κάθε ειδικότητας.

Επαγγελματικά Δικαιώματα

H Εθνική Επιτροπή Καθορισμού Επαγγελματικών Δικαιωμάτων (Ε.Ε.Κ.Ε.Δ) καθορίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα όλων των επιπέδων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, σε συνεργασία με τα κατά περίπτωση αρμόδια Υπουργεία και τους κοινωνικούς εταίρους. Προωθούνται κατά προτεραιότητα τα επαγγελματικά δικαιώματα των ειδικοτήτων, που αφορούν επαγγέλματα για τα οποία απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, ώστε να καταστεί δυνατή η πρόσβαση των αποφοίτων Ι.Ε.Κ. στην αγορά εργασίας, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται, εκδίδεται από την κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας, στην οποία υπάγεται η κατοικία του αιτούντος.

Έχουν ήδη κατοχυρωθεί τα επαγγελματικά δικαιώματα 66 ειδικοτήτων και έχουν καταρτιστεί και προωθούνται σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων για τα επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και ΤΕΕ Α' & Β' κύκλου σπουδών, που αφορούν άλλες 49 ειδικότητες.

Ρύθμιση, όμως, επαγγελματικών δικαιωμάτων δεν απαιτείται για όλα τα επαγγέλματα, καθ' ότι η πρόσβαση σε πολλά από αυτά είναι ελεύθερη. Οι διπλωματούχοι ειδικοτήτων των ΙΕΚ, όπως Τεχνίτης ψηφιδωτών, Ειδικός Καρναβαλικών κατασκευών, τεχνικός Κοσμήματος παραγωγής κ.λπ. έχουν τη δυνατότητα εργασίας, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα χωρίς άλλες προϋποθέσεις.

Δύο νομοθετικές ρυθμίσεις, που αφορούν όλες ανεξαιρέτως τις ειδικότητες των Ι.Ε.Κ., είναι ιδιαίτερα σημαντικές:

Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης του Ο.Ε.Ε.Κ. αναγνωρίζεται ως τυπικό προσόν διορισμού στο Δημόσιο Τομέα ( Π.Δ. 50, Φ.Ε.Κ. 39/Α/5-3-2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 347 /2003 , Φ.Ε.Κ. 315Α').

Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης του Ο.Ε.Ε.Κ. μοριοδοτείται σε διαγωνισμούς μέσω ΑΣΕΠ με 150 μονάδες (Άρθρο 8 Ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α'/20-9-02), εφόσον αποτελεί δεύτερο τίτλο σπουδών με πρώτο το πτυχίο ΤΕΕ Β' κύκλου σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας.

Επιπλέον, όλες οι ειδικότητες του τομέα της πληροφορικής δικαιούνται να παίρνουν μέρος στις διαδικασίες πλήρωσης θέσεων μέσω Α.Σ.Ε.Π. όταν ζητούνται Xειριστές Η/Υ.

Αριθμός και Κατανομή των Δ.Ι.Ε.Κ.

Στόχος των Ι.Ε.Κ. είναι να παρέχουν οιουδήποτε τύπου επαγγελματική κατάρτιση, αρχική ή συμπληρωματική, να εξασφαλίζουν στους καταρτιζόμενους τα ανάλογα προσόντα, μέσω της παροχής επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων και να τους παρέχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσουν τις αντίστοιχες δεξιότητες, ώστε να διευκολύνεται η επαγγελματική ένταξή τους στην κοινωνία και να εξασφαλίζεται η προσαρμογή τους στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς.

Η κατάρτιση στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. πραγματοποιείται, τόσο στους χώρους όπου αυτά στεγάζονται (σχολικές μονάδες ή κτίρια που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις), όσο και σε επιχειρήσεις, βιομηχανίες και αλλού.

Η γεωγραφική διασπορά των Ι.Ε.Κ. είναι μεγάλη, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες όλων των περιφερειών της χώρας.

Ειδικότητες

Οι ειδικότητες, που λειτουργούν και προσφέρονται στα Ι.Ε.Κ., ανταποκρίνονται στις πολλαπλές απαιτήσεις και στις ραγδαίες εξελίξεις της σύγχρονης εποχής. Προσφέρονται σύγχρονες επιστημονικές, τεχνικές, επαγγελματικές και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε οι απόφοιτοι να εξοπλίζονται με τα κατάλληλα εφόδια και εργαλεία για να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις και στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας. Χάρη στην αρτιότητα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την ποιότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού, ανοίγονται δρόμοι για την αγορά εργασίας, εξασφαλίζοντας στους νέους και στις νέες του 21ου αιώνα τα απαραίτητα προσόντα και τις απαιτούμενες δεξιότητες. Επίσης, οι ειδικότητες που προσφέρονται σε περιφερειακό επίπεδο προκύπτουν κατόπιν τεκμηριωμένων προτάσεων από κοινωνικούς φορείς ή εταίρους.

Κίνητρα

1. Πρακτική Άσκηση

Με απόφαση Υπουργού, έχει καθιερωθεί  προαιρετική Πρακτική Άσκηση για τους αποφοίτους Δημοσίων και Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ.

Με τον τρόπο αυτό, οι απόφοιτοι: 

 • Εξοικειώνονται σιγά-σιγά με τον εργασιακό χώρο.
 • Εξοπλίζονται με τα απαραίτητα εφόδια για να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις Εξετάσεις Πιστοποίησης, που θα ακολουθήσουν.

Η πρακτική άσκηση:

 • Διαρκεί 6 μήνες.
 • Αφορά στους απόφοιτους των Ι.Ε.Κ., που δεν έχουν λάβει μέρος στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης.
 • Παρέχει στους απόφοιτους τα ίδια δικαιώματα με αυτά που έχουν οι καταρτιζόμενοι.
 • Δεν απαιτεί δίδακτρα ή τέλη εγγραφής προς τα Ι.Ε.Κ.
 • Παρέχει ασφάλιση Ι.Κ.Α. στον εκπαιδευόμενο, μόνο για την περίπτωση ατυχήματος που οφείλεται στην άσκησή του.
 • Αποτελεί αναγνωρισμένη προϋπηρεσία για χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος.
 • Δεν κατοχυρώνει δικαίωμα αναβολής στράτευσης.
 • Εποπτεύεται από Συντονιστή.

Για την επιδότηση αναγκαίες είναι οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Η οικονομική κατάσταση του ασκούμενου.
 • Η οικογενειακή του κατάσταση.
 • Η επίδοσή του κατά τη διάρκεια της κατάρτισής του.

2. Υποτροφίες

Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής μέριμνας, καθιερώθηκε Κανονισμός Υποτροφιών για τους καταρτιζόμενους στα Ι.Ε.Κ. Με τον τρόπο αυτό:

 • Συνδράμει ουσιαστικά τους κοινωνικά ασθενέστερους.
 • Συμβάλλει στη δημιουργία κινήτρων.
 • Καλλιεργεί την άμιλλα ανάμεσα στους καταρτιζόμενους.

3. Συμετοχή σε προγράμματα κινητικότητας  Leonardo da Vinci

Τα ευρωπαϊκά προγράμματα κινητικότητας Leonardo da Vinci για νέους στην Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση, που υλοποιούνται από τα Δ.Ι.Ε.Κ.,  δίνουν στους σπουδαστές τη δυνατότητα παρακολούθησης μιας περιόδου σπουδών πάνω στο αντικείμενό τους στο εξωτερικό, την γνωριμία/ επαφή με χώρες -μέλη της Ε.Ε., της ιστορίας και του πολιτισμού τους  και σε κάποιες περιπτώσεις ευκαιρίες πρακτικής άσκησης, συνέχισης σπουδών κι επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα συνεπάγεται και την απόκτηση του Europass Mobility

4. Europass

Κατά τη διάρκεια της φοίτησης ο καταρτιζόμενος εξοικειώνεται με την χρήση Ευρωπαϊκών εργαλείων διαφάνειας των επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων με σκοπό την προώθηση της κινητικότητας στην Ευρώπη τόσο για εκπαιδευτικούς σκοπούς όσο και για επαγγελματικούς.

Συγκεκριμένα εξοικειώνεται με:

 • το Europass Ευρωπαικό CV, που είναι ένας ενιαίος τρόπος καταγραφής των πληροφοριών του βιογραφικού σημειώματος
 • το Europass Mobility, που αποτυπώνει τις διαδρομές κινητικότητας, κατάρτισης και πρακτικής εμπειρίας,
 • το Europass Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού που αποτελεί ένα ομογενοποιημένο τρόπο παρουσίασης των γνώσεων και δεξιοτήτων που κατέχει ένας πτυχιούχος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
 • το Europass Διαβατήριο Ευρωπαϊκών γλωσσών, που καταγράφει τις γλωσσικές δεξιότητες των ατόμων.

6. Διασύνδεση με την αγορά εργασίας

Οι ειδικότητες που προσφέρονται στα Ι.Ε.Κ. ανταποκρίνονται στις πολλαπλές απαιτήσεις και τις ραγδαίες εξελίξεις της σύγχρονης εποχής, ενώ παράλληλα  ανιχνεύονται και αποτυπώνονται οι ανάγκες και ιδιαιτερότητες των τοπικών αγορών εργασίας. Στόχος η διεύρυνση των επιλογών για ένταξη στον παραγωγικό ιστό, την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών, την κάλυψη αναγκών για εξειδικευμένα στελέχη σε ποικίλους τομείς της οικονομίας και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

Στα Ι.Ε.Κ. λειτουργούν Γραφεία Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (Γ.Ε.Α.Σ.), με σκοπό τη σύνδεση των καταρτιζομένων με την αγορά εργασίας σε επίπεδο πρακτικής άσκησης αλλά και σταθερής απασχόλησης, συμβάλλοντας στη μείωση της διαρθρωτικής ανεργίας. Ο συγκεκριμένος θεσμός στο μέλλον θα ενισχυθεί με σκοπό να αποτελέσει το σημείο αναφοράς για την επιτυχέστερη προώθηση των αποφοίτων στην αγορά εργασίας.

Ενημέρωση

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφόρηση για τα ΙΕΚ που λειτουργούν (Δημόσια, Ιδιωτικά), τις ειδικότητες που προσφέρονται και τα επαγγελματικά δικαιώματα στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. (www.gsae.edu.gr). Τα προγράμματα για τα ΙΕΚ τα διαχειρίζονται το Ινστιτούτο Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) και η αντίστοιχη ιστοσελίδα είναι η www.inedivim.gr.