Ύδρευση

Εκτυπώσιμη μορφή

Κανονισμος λειτουργίας του Δικτύου Ύδρευσης

Αρθρο 1o: Τρόπος Σύνδεσης με το Δίκτυο Ύδρευσης

Ο τρόπος σύνδεσης κάθε ακινήτου με το δίκτυο ύδρευσης, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα κάθε Φυσικού ή Νομικού Προσώπου καθορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.

Αρθρο 2ο: Παροχή Ύδρευσης

 1. Παροχή ύδρευσης ή διακλάδωση παροχής θεωρείται το τμήμα εκείνο του υδραγωγού σωλήνα που προορίζεται να συνδέσει την εσωτερική υδραυλική εγκατάσταση του ακινήτου με τον κεντρικό αγωγό του δικτύου ύδρευσης.
 2. Η διακλάδωση αρχίζει από τον κεντρικό αγωγό και φτάνει μέχρι 0.60 περίπου μέτρα από την οικοδομική γραμμή ή και μέσα στο οικόπεδο του ακινήτου, όπου τοποθετείται κρουνός διακοπής και σε σημείο που καθορίζεται από την Τεχνική Υπηρεσία της Επιχείρησης.
 3. Η αρχή της διακλάδωσης, δηλαδή το σημείο του αγωγού διανομής από το οποίο αρχίζει η διακλάδωση παροχής νερού, η διάμετρος και το είδος αυτής καθορίζονται από την Τεχνική Υπηρεσία της Επιχείρησης.
 4. Για να υδρευθούν περισσότερα αυτοτελή ακίνητα του ιδίου οικοδομικού συγκροτήματος, απαιτείται η κατασκευή συλλέκτη που τοποθετείται μέσα σε ειδικό φρεάτιο.
 5. Η διακλάδωση παροχής νερού και το ειδικό φρεάτιο κατασκευάζονται από συνεργείο της Τεχνικής Υπηρεσίας σύμφωνα με τα οριζόμενα από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης και το άρθρο 15 του Ν. 1069/80.

Αρθρο 3ο: Διαδιακασία Ύδρευσης Ακινήτου

 1. Ιδιοκτήτης ή χρήστης ακινήτου που επιθυμεί να το υδροδοτήσει υποβάλλει αίτηση στην Επιχείρηση με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και την ακριβή διεύθυνση του ακινήτου που θέλει να υδροδοτήσει, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 για το είδος χρήσης αυτού, όπως και κάθε άλλο στοιχείο που θα θεωρηθεί αναγκαίο από την Επιχείρηση.
  Όπως τροποποιήθηκε με την 67/85 απόφαση Δ.Σ.
 2. Η Επιχείρηση μπορεί με δικαιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. να απορρίψει την αίτηση, αν η παροχή νερού στο ακίνητο είναι ανέφικτη ή προσκρούει στα όσα ορίζει ο παρών Κανονισμός.
 3. Με την αίτηση, η οποία εξετάζεται με τη σειρά υποβολής της , γίνεται αυτοψία στο προς ύδρευση ακίνητο και συντάσσεται σχετική μελέτη με αναλυτικό προϋπολογισμό δαπάνης της σύνδεσης. Ο προϋπολογισμός δαπάνης κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και καλείται αυτός όπως μέσα σε τρεις μέρες προβεί σε εξόφληση. Αν περάσει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία ο προϋπολογισμός της δαπάνης υπόκειται σε αναθεώρηση.
 4. Οι παροχές ύδρευσης γίνονται με την σειρά πληρωμής της δαπάνης.
 5. Σε περιπτώσεις που ζητείται υδροδότηση ακινήτου που χρησιμοποιούνται από το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα , Ιδρύματα κ.λ.π. , Οργανισμούς , οι παροχές ύδρευσης γίνονται χωρίς να τηρείται η παραπάνω σειρά προτεραιότητας.
 6. Η υδροδότηση του ακινήτου αρχίζει με την υπογραφή του Συμβολαίου Παροχής Νερού και την τοποθέτηση του υδρομέτρου.
 7. Κάθε ακίνητο πρέπει να έχει τη δική του παροχή ύδρευσης (δικό του υδρομέτρου).
  Σε περίπτωση που ένα ακίνητο δεν μπορεί να συνδεθεί με τον κεντρικό αγωγό και να αποκτήσει δική του παροχή για τεχνικούς λόγους , επιτρέπεται να συνδεθεί με την παροχή ύδρευσης παρακείμενου ακινήτου μετά από έγγραφη συμφωνία του ιδιοκτήτη αυτού που θα την καταθέσει στην Επιχείρηση και την καταβολή των δικαιωμάτων σύνδεσης και της δαπάνης παροχής.
  Η μέτρηση της κατανάλωσης στην περίπτωση αυτή θα γίνεται με ενδιάμεσο υδρομέτρου που θα τοποθετηθεί από την Επιχείρηση.

Αρθρο 4ο: Δικαιώματα Παροχής Ύδρευσης

Για την κατασκευή της διακλάδωσης παροχής νερού απαιτείται η καταβολή δικαιωμάτων που είναι η εξής.

 1. Η δαπάνη διακλάδωσης από του φρεατίου τοποθέτησης υδρομέτρων και σύνδεσης αυτών με τον κεντρικό αγωγό. Η μέση τιμή της δαπάνης αυτής καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης (άρθρο 15 Ν1069/80).
 2. Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης που καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Επιχείρησης.
 3. Η δαπάνη κατασκευής φρεατίου συλλέκτου υδρομέτρων και η αξία των υλικών εισπράττεται βάσει του συνταχθέντος αναλυτικού προϋπολογισμού όπως σο άρθρο 3 παρ.3 αναφέρεται.
 4. “Η λήψη εγγύησης ως προκαταβολή για την ύδρευση η οποία είναι ίση με την αξία 80M3. η προκαταβολή παραμένει στην Δ.Ε.Υ.Α.Λ. για όσο χρόνο ο καταναλωτής υδρεύεται από το δίκτυο της επιχείρησης. Η επιστροφή της εγγύησης στο δικαιούχο γίνεται χωρίς τόκο όταν αυτός ζητήσει με έγγραφη αίτηση την οριστική διακοπή της παροχής για οποιοδήποτε λόγο, ή όταν αλλάξει ο ένοικος ή ο ιδιοκτήτης μετά από αίτηση τους και αφού εξοφλήσουν όλες τις οφειλές προς την επιχείρηση”. Τροποποίηση – Απόφαση Δ.Σ.85/86.
  Το ποσό αυτής της προκαταβολής, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης, μπορεί να αυξηθεί σε ειδικές περιπτώσεις.
  Η επιστροφή της εγγύησης για παροχή νερού στον χρήστη ή ιδιοκτήτη ακινήτου όταν αποχωρεί από το οίκημα γίνεται απευθείας από το Γραφείο Προσόδων της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. – τηρούμενης νόμιμης διαδικασίας – χωρίς έγκριση από τα Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης, με την προσκόμιση στο Γραφείο Προσόδων του Συμβολαίου που ήδη έχει υπογραφεί μεταξύ Δ.Ε.Υ.Α.Λ και χρήστη ή ιδιοκτήτη του ακινήτου. Απόφαση Δ.Σ. 73/87.
  Απόφαση Δ.Σ. 21/14 – 2 – 2001 (συνυπεύθυνος ιδιοκτήτης).

Αρθρο 5ο: Μεταγραφή Δικαιώματος Ύδρευσης

 1. Κάθε ιδιοκτήτης ακινήτου δικαιούται να μεταγράψει τα δικαιώματα ύδρευσης σε νέο ιδιοκτήτη λόγω μεταβίβασης της κυριότητας του ακινήτου του.
 2. Η μεταγραφή γίνεται με υποβολή γραπτής αίτησης στην Δ.Ε.Υ.Α.Λ με όλα τα στοιχεία του ακινήτου, τα στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη και τον αριθμό της συμβολαιογραφικής πράξης μεταβίβασης του ακινήτου και μεταγραφής της υπέρ του νέου ιδιοκτήτη που την προσκομίζει στη Επιχείρηση χωρίς και να την καταθέτει.
  Η οριστική μεταβίβαση της παροχής ύδρευσης συντελείται με την κατάρτιση σύμβασης μεταξύ της Επιχείρησης και του νέου ιδιοκτήτη και την καταβολή δικαιωμάτων λόγω εγγύησης που προβλέπει ο παρών Κανονισμός.
 3. Κάθε ιδιοκτήτης δύναται με αίτηση του να παραχωρήσει το δικαίωμα χρήσης υδροδότησης του στον ένοικο του ακινήτου του.
  Σε αυτήν την περίπτωση ο ένοικος υπογράφει το συμβόλαιο παροχής νερού και υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/69 στην επιχείρηση για το είδος χρήσης του ακινήτου.
  Τροποποίηση (συμπλήρωση) – Απόφαση Δ.Σ. 67/85.

Αρθρο 6ο: Κυριότητα Εγκαταστάσεων

Οι διακλαδώσεις παροχής νερού, οι επεκτάσεις του κεντρικού αγωγού, τα κάθε είδους ειδικά τεμάχια και λοιπές κατασκευές έστω και αν έγιναν με δαπάνη ιδιωτών και με σκοπό την υδροδότηση των ακινήτων από το δίκτυο του Δήμου Λαμίας ή της Επιχείρησης, ανήκουν στην Επιχείρηση. Οι υδρολήπτες έχουν μόνο τα δικαίωμα χρήσης. Σε περίπτωση μεταβίβασης των ιδιοκτησιών που υδροδοτούνται με τον τρόπο αυτό, οι νέοι ιδιοκτήτες υπεισέρχονται και αποκτούν αυτομάτως τα δικαιώματα των παλαιών ιδιοκτητών.

Αρθρο 7ο: Υδρόμετρα

 1. Η σύνδεση των εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων με το δίκτυο ύδρευσης, γίνεται με ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ, ο τύπος του οποίου καθορίζεται από την Τεχνική Υπηρεσία της Επιχείρησης.
 2. Η προμήθεια , η εγκατάσταση, η συντήρηση και ο έλεγχος των υδρομέτρων γίνεται με την φροντίδα της Επιχείρησης. Τα υδρόμετρα τοποθετούνται στα πεζοδρόμια ή σε μη περιφραγμένο χώρο (πρασιές , πυλωτές , κ.λ.π.) κατά την κρίση της Επιχείρησης.
  Όταν πρόκειται για πολυκατοικίες και το πεζοδρόμιο είναι στενό ή γι΄ άλλους τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση των υδρομέτρων στο πεζοδρόμιο, τοποθετούνται σε ειδικό χώρο κατασκευαζόμενο από τον ιδιοκτήτη με υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας της Επιχείρησης μέσα στην οικοδομή.
 3. Ανεκτό όριο σφάλματος των υδρομέτρων θεωρείται το 5% -+.
 4. Σε περίπτωση απόκλισης από το παραπάνω όριο και με πρωτόκολλο ελέγχου που συντάσσει το το αρμόδιο γραφείο και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης, πραγματοποιείται αυξομείωση της ποσότητας νερού που έγραψε.
 5. Η λήψη των ενδείξεων γίνεται από υπαλλήλους της Τ.Υ. κάθε δίμηνο.
 6. Όλα τα υδρόμετρα πρέπει να είναι σφραγισμένα με μολυβδοσφραγίδα που φέρει χαρακτηριστικά της Επιχείρησης (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.).
 7. Κάθε καταναλωτής έχει χρέος να προσέχει και να προστατεύει το υδρόμετρό του. Η κάλυψη του φρεατίου των υδρομέτρων με χώματα, απορρίμματα ή με οποιαδήποτε υλικά απαγορεύεται. Η απομάκρυνση των παραπάνω υλικών γίνεται με την φροντίδα του υπαιτίου κατόχου του ακινήτου ή από την Επιχείρηση που χρεώνει σε βάρος του υπαιτίου τα έξοδα απομάκρυνσης των υλικών.
 8. Υπερβολικά αυξημένες καταναλώσεις νερού που αμφισβητούνται με αίτηση από τους υδροδοτούμενους κρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης , που αποφασίζει για την μείωση ή όχι της κατανάλωσης μετά από αυτοψία και δικαιολογημένη εισήγηση των οργάνων της Επιχείρησης. Η υποβολή αιτήσεων για μείωση - διόρθωση λογ/μού κατανάλωσης νερού στο Γραφείο Προσόδων της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. γίνεται μέσα σε χρονικό διάστημα 10 ημερών μετά την ημερομηνία λήξης του λογ/μού.
  (Απόφαση Δ.Σ. 175/89).
 9. Σε περίπτωση με ορατής διαρροής του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ακινήτου, ο κάτοχος αυτού είναι υποχρεωμένος μέσα σε (10) δέκα ημέρες από την ειδοποίηση της Επιχείρησης να επισκευάσει ( με έξοδά του ) τη διαρροή και να ειδοποιήσει την Επιχείρηση για να τύχει του ευεργετήματος της παρ. 8.
 10. Η Επιχείρηση δεν αναγνωρίζει καμιά ορατή απώλεια από βρύση , καζανάκι κ.λ.π. των εσωτερικών εγκαταστάσεων της οικοδομής.
 11. Όποιος αυθαίρετα συνδεθεί με το δίκτυο ύδρευσης ή προβεί σε επανασύνδεση διακοπής που έγινε λόγω οφειλών χωρίς να τηρήσει τις διαδικασίες αυτού του κανονισμού ή πριν την τοποθέτηση υδρομέτρου διώκεται κατά τον Νόμο (άρθρο 293, 372 Π.Κώδικας και των συναφών διατάξεων) και του επιβάλλεται πρόστιμο, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης, ίσο με την αξία 1000 μ3 νερού. Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο πενταπλασιάζεται.
 12. Η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα σε οποιοδήποτε χρόνο να κάνει έλεγχο των υδρομέτρων, να να αντικαθιστά αυτά με άλλα διαφορετικού τύπου ή και να προσθέτει άλλα υδρόμετρα για επικουρικό έλεγχο. Οι παραπάνω ενέργειες γίνονται παρουσία του υδρολήπτη ο οποίος έχει κληθεί προηγουμένως για το σκοπό αυτό. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο υδρολήπτης δεν παραβρεθεί , συντάσσεται σχετική πράξη ελέγχου παρουσία δευτέρου υπαλλήλου της Επιχείρησης.
 13. Ο καταναλωτής έχει υποχρέωση να ειδοποιεί την Επιχείρηση μόλις διαπιστώσει διαρροή νερού μέσα στο φρεάτιο ή κατά μήκος του δικτύου.
 14. Ο καταναλωτής καταβάλλει οπωσδήποτε σαν ελάχιστο όριο κατανάλωσης αυτό που θα ορισθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ( άρθρο 8 παρ. 2).
 15. Οποιαδήποτε μετατόπιση υδρομέτρου θα γίνεται μόνο από συνεργείο της Επιχείρησης όταν αυτή κριθεί αναγκαία ή και με αίτηση του καταναλωτή εφόσον είναι εφικτή. Στη δεύτερη περίπτωση ο καταναλωτής επιβαρύνεται με τη δαπάνη μετατόπισης.

Πηγή : www.deyalamias.gr

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να διαβάσετε ολόκληρο τον κανονισμό ύδρευσης.